มหาวิทยาลัยราชธานี

ประวัติมหาวิทยาลัย

          มหาวิทยาลัยราชธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือถือกำเนิดขึ้นจากความต้องการทางการศึกษาของเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น และสำหรับผู้แสวงหาความก้าวหน้าในทางวิชาการได้มีโอกาสศึกษาเพิ่มเติม โดยมุ่งหวังให้บัณฑิตมีศักยภาพเพียงพอในการนำความรู้และประการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชาการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนากำลังคนอย่างเป็นสากลเพื่อเป็นฐานของการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีในประเทศ และสนองความต้องการทรัพยากรบุคคลระดับสูงของประเทศ

คณะผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชธานี มีปณิธานที่จะถ่ายทอดความรู้ ควบคู่กับการเสริมสร้างคุณธรรมและส่งเสริมความก้าวหน้าให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและสติปัญญา ตลอดจนสนองความต้องการกำลังคนของประเทศ

มหาวิทยาลัยราชธานี ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งจากทบวงมหาวิทยาลัย ในนามวิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๓๖ ณ เลขที่ ๔๘๗ ถนนชยางกูร ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๕-๓๑๒-๑๗๖-๗ และได้รับรองวิทยฐานะจากทบวงมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่  ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๖ ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนประเภทสภาบันจาก “วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี” เป็น “มหาวิทยาลัยราชธานี” จากกระทรวงศึกษาธิการเมื่อ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๖

ในปีการศึกษาแรกของการดำเนินการสอน มหาวิทยาลัยราชธานีได้รับความเห็นชอบให้เปิดดำเนินการ ๒ คณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๔ ปี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ต่อเนื่อง ๒ ปี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ๔ ปี

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การงานและสังคม โดยส่วนร่วม มหาวิทยาลัยได้ขยายคณะและสาขาเพิ่มขึ้นอีก ๖ สาขา ในปีการศึกษา ๒๕๓๗-๒๕๓๘ ได้แก่หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ในปีการศึกษา ๒๕๔๔ มหาวิทยาลัยราชธานี ได้เปิดดำเนินการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้นอีก ๑ หลักสูตร คือหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ในปีการศึกษา ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยราชธานีได้รับอนุมัติให้เปิดดำเนินการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้นอีก ๕ สาขาวิชา คือ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ๔ สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาการพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช และสาขาวิชาการบริหารการพยาบาล

ในปีการศึกษา ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยราชธานีได้รับอนุมัติให้เปิดดำเนินการสอนในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตอีก ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยราชธานีได้รับอนุมัติให้เปิดดำเนินการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาอีก ๒ หลักสูตร คือหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และในหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต จำนวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยราชธานี ได้รับอนุมัติให้เปิดดำเนินการสอนในหลักสูตรปริญญาบัณฑิต เพิ่มอีก ๑ หลักสูตร คือหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชธานี ได้รับอนุมัติให้เปิดดำเนินการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาอีก ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชธานีได้รับอนุมัติให้รวมกิจการของวิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดรธานี ซึ่งเป็นวิทยาลัยในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๑ ณ เลขที่ ๒๙๓ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เข้ากับมหาวิทยาลัยราชธานี โดยใช้ชื่อ “มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี”ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานีเปิดดำเนินการ ๓ คณะ ๔ หลักสูตร คือ คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และคณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต