นศ.คณะวิทย์ฯ คว้ารางวัลจากการนำเสนอผลงาน ใน TNIAC 2017

 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย นายวชิรวิทย์ หมื่นเรือคำ  นางสาววิชญาพร สุดกระโทก และนางสาวสมิตา สุรโรจน์ประจักษ์ ที่มี ผศ.ดร.ธีระยุทธ ทองเครือ เป็นที่ปรึกษา  ได้ร่วมนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า  ในหัวข้อเรื่อง “ระบบแจ้งเตือนอุบัติเหตุอัตโนมัติโดยใช้เพอร์เซปตรอนหลายชั้น” (Automatic Accident Alert System using Multi-layer Perceptron) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4   The TNI Academic Conference 2017  ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560    ซึ่งผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล “Good Paper Award”

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา มา ณ โอกาสนี้