มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา อยู่ห่างจากอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีไปทางตำบลจอหอ ประมาณ 3 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 274 ไร่ 3 งาน 41 ตารางวา

พื้นที่หลักอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 174 ไร่ 3 งาน 41 ตารางวา และมีศูนย์ฝึกปฏิบัติงานด้านการเกษตรอีก 100 ไร่ อยู่ที่ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ติดกับสวนสัตว์ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประมาณ 15กิโลเมตร มีปรัชญาประจำมหาวิทยาลัยว่าแหล่งวิชาการ สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม นำสังคม
สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ตราสัญลักษณ์
รูปพระราชลัญจกรประจำพระองค์ รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็น “อุ” หรือเลข “๙” รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตร 7 ชั้น ตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายว่า มีพระบรม เดชานุภาพในแผ่นดิน โดยที่วันบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี ได้เสด็จประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศ สมาชิกรัฐสภาถวายน้ำอภิเษกจากทิศทั้งแปด รอบนอกของตราด้านบนมีตัวอักษรภาษาไทยว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” ด้านล่างมีตัวอักษรภาษาอังกฤษว่า “NAKHON RATCHASIMA RAJABHAT UNIVERSITY”

ความหมายสีทั้ง 5 สีในตราสัญลักษณ์
สีน้ำเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทาน “สถาบันราชภัฏ”
สีเขียว แทนค่า แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 41 แห่งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
สีทอง แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
สีส้ม แทนค่า ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ก้าวไกลใน 41 มหาวิทยาลัยฯ
สีขาว แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย
ต้นราชพฤกษ์ (Cassia fistula) เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีความสูง 10-20 เมตร ดอกขึ้นเป็นช่อยาว 20-40 เซนติเมตร แต่ละดอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4-7 เซนติเมตร มีกลีบดอกสีเหลืองขนาดเท่ากัน 5 กลีบ ผลยาว 30-62 เซนติเมตร และ กว้าง 1.5-2.5 เซนติเมตร มีกลิ่นฉุน และมีเมล็ดที่มีพิษเป็นจำนวนมาก

คณะ และ หน่วยงานในสังกัด
คณะ
คณะครุศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะสาธารณสุขศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย

อาคารสถานที่

อาคารยุพราชเบญจมงคล
อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31) ประกอบด้วยพื้นที่โล่งสำหรับทำกิจกรรม ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ห้องประชุม ห้องบรรยาย และห้องเรียนรวม มีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างเพื่อให้เป็นอาคารเรียนรวมสำหรับนักศึกษา รองรับจำนวนนักศึกษาที่มีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการเปิดหลักสูตรเพิ่มหลายสาขาวิชา เริ่มจากการเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ ทั้งอดีตและปัจจุบัน ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ดำเนินการออกแบบและขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินในการก่อสร้าง และงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม โดยเมื่อรับมอบอาคารเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการขอพระราชทานชื่ออาคารจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งพระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานชื่ออาคารเรียนรวมของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 ว่า “อาคารยุพราชเบญจมงคล” มีความหมายว่าเป็นอาคารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ แห่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเสด็จฯ เปิดอาคารยุพราชเบญจมงคล เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอย่างยิ่ง
ห้องสมัยอยุธยาส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา (อาคาร 10) เป็นพิพิธภัณฑ์สาธารณะที่มีการบูรณาการความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมา ควรค่าที่คนโคราชจะได้รับรู้และภาคภูมิใจ โดยมุ่งหวังที่จะกระตุ้นให้เยาวชนชื่นชอบและสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าในประวัติศาสตร์ ศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพชนไทยได้สั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน นับได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมาที่นักท่องเที่ยวจะได้รับข้อมูล ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณจังหวัดนครราชสีมาก่อนที่จะไปชมยังสถานที่จริง
ศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์
ศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ เป็นเทวสถานประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภายในประดิษฐานประติมากรรมปูนปั้นขุนศักรินทร์ สิ่งศักสิทธิ์ที่ชาวราชภัฏนครราชสีมาเชื่อว่าท่านคอยปกป้องคุ้มครองให้ทุกคนมีความแคล้วคลาดปลอดภัย ซึ่งมีพิธีบวงสรวงอย่างยิ่งใหญ่อลังการต่อเนื่องทุกปี

หลักสูตร ระดับปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ศิลปศึกษา
ดนตรี
นาฏศิลป์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ภาษาไทย
ฟิสิกส์
พลศึกษา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา-คอมพิวเตอร์การศึกษา
ชีววิทยา
เคมี
คณิตศาสตร์
อุตสาหกรรมการศึกษา
พุทธศาสนศึกษา
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว-ภาษาไทย
การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย
การศึกษาปฐมวัย
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (วิชาเลือกโท ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาฝรั่งเศส)
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาจีน
สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
การจัดการโรงแรม (วิชาเลือกโท ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาฝรั่งเศส)
การพัฒนาสังคม
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สถิติประยุกต์
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร
ภูมิสารสนเทศ
ฟิสิกส์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชีววิทยา
เคมี
คหกรรมศาสตร์
เกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
เทคนิคการสัตวแพทย์
สารสนเทศเพื่อการจัดการ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สธ.บ.)
สาธารณสุขชุมชน
นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
นิติศาสตร์
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
นิเทศศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
รัฐประศาสนศาสตร์

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
การบริหารธุรกิจ (ต่อเนื่อง)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การตลาด
การจัดการทั่วไป
การเงินการธนาคาร
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
เทคโนโลยีก่อสร้าง
การจัดการอุตสาหกรรม
ออกแบบผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีเซรามิกส์
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
ออกแบบนิเทศศิลป์
ทัศนศิลป์
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
เศรษฐศาสตร์
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
การบัญชี (4 ปี)
การบัญชี (ต่อเนื่อง)
สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต (สถ.บ.)
สถาปัตยกรรม (5 ปี)
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาการศึกษา
ระดับปริญญาโท
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สาขาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา