มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2527 โดยจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พัฒนามาจาก “วิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล” ซึ่งก่อตั้งโดยนายมุข วงษ์ชวลิตกุล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2527 โดยแรกก่อตั้ง เปิดสอนเพียง2คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาคที่ดำเนินการเปิดสอนคณะนิติศาสตร์ ซึ่งเปิดการสอนตั้งแต่ปี2527 ต่อมา ในปี พ.ศ. 2536 สภาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้พิจารณาขอเปลี่ยนประเภทสถาบันเพื่อยกฐานะขึ้นเป็นระดับมหาวิทยาลัย และได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เป็น “มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ” ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2537

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

เดิมนั้นมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เปิดการเรียนการสอนใน2วิทยาเขต ได้แก่วิทยาเขตบ้านเกาะและวิทยาเขตหมื่นไวย(เรียนบางวิชา) ปัจจุบันเปิดการสอนเพียงวิทยาเขตเดียวคือ ที่ตำบลบ้านเกาะ

คณะวิชา

  • คณะบริหารธุรกิจ
  • คณะนิติศาสตร์
  • คณะเศรษฐศาสตร์
  • คณะนิเทศศาสตร์
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • คณะพยาบาลศาสตร์
  • คณะศึกษาศาสตร์
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์