วิทยาลัยนครราชสีมา

วิทยาลัยนครราชสีมา

วิทยาลัยนครราชสีมา เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2545 บนเนื้อที่ กว่า 20 ไร่ ณ บริเวณตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2545 ซึ่งพระราชวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) และนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี โดยท่านอาจารย์ ดร.ชนากานต์ ยืนยง เป็นผู้รับใบอนุญาต

วิทยาลัยนครราชสีมา

วิทยาลัยนครราชสีมา เปิดทำการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 โดยมุ่งพัฒนานักศึกษาทั้งด้านวิชาการ ทักษะความชำนาญทางวิชาชีพ ที่มีศักยภาพและมีคุณค่าต่อสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป โดยใช้ชื่อ อันเป็นมงคลว่า วิทยาลัยนครราชสีมา

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ได้ดำเนินการจัดทำโครงการเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย โดยขยายเนื้อที่มากกว่า 100 ไร่ ณ ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อดำเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนครราชสีมา

คณะที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี

 • คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • คณะการแพทย์แผนจีน
 • คณะเทคนิคการแพทย์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
 • คณะสารสนเทศศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ระดับปริญญาโท

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.H.)
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต