มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ปัจจุบัน เปิดสอนระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก โดยเป็นการจัดการศึกษาและบริการวิชาการแก่ชุมชน ในเขตจังหวัดสุรินทร์ ยโสธร อำนาจเจริญ (บางส่วน)บุรีรัมย์ (บางส่วน) ศรีสะเกษ (บางส่วน) และบุคลากรในจังหวัด ประเทศกัมพูชาและใกล้เคียง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คณะ

 • คณะครุศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • คณะเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร
 • บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 • หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ค.ด.)
 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.)
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ศศ.ม.)
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(รป.ม.)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บธ.ม.)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.)