วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ่มสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2545 เป็น 1 ใน 10 วิทยาลัยแรกตั้งของกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปัจจุบันเปิดทำการสอนหลักสูตรอนุปริญญา และหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพ และคุณภาพชีวิต

วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

วิทยาลัยชุมชนบุรีรีมย์ แรกเริ่มจัดตั้งขึ้นจาก “นโยบายของรัฐบาลขณะนั้น ที่แถลงต่อรัฐสภา” เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2544 ด้านการศึกษา ข้อ 4 จัดให้มีวิทยาลัยชุมชนขึ้น โดยเฉพาะในจังหวัดที่ยังขาดแคลนสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 10 จังหวัด และวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ เป็นหนึ่งในนั้นได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2545 ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยยึดหลักการ การศึกษาสร้างชาติ สร้างคน และสร้างงาน จากการที่มีผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเทียบเท่ามีจำนวนมาก ที่ไม่สามารถเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ด้วยเหตุของความไม่พร้อมด้านต่างๆ เช่น ทุนทรัพย์ ภารกิจงาน งานประจำ ความห่างไกลจากสถานศึกษา ความไม่สะดวกในการเดินทาง เวลา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีประชาชนผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ผู้ที่ประกอบอาชีพแล้ว แต่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มทักษะในอาชีพ ตลอดจนผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับต่าง ๆ จึงเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาขั้นต่ำกว่าปริญญา(หลักสูตรอนุปริญญา) เพื่อให้ผู้เรียน นำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มทักษะในการทำงาน การประกอบอาชีพ รวมถึงการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นและเป็นการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถเชื่อมโยงกับการศึกษาทุกระดับ เติมเต็มการศึกษาให้สมบูรณ์ขึ้น นอกจากนี้ยังสนองตอบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความเป็นอยู่ของบุคคลท้องถิ่นชุมชน ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดบุรีรัมย์ ตามนโยบายที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยเปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลาย ตามความต้องการของท้องถิ่นชุมชน และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร การบริหารจัดการ การดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชน ในด้านต่างๆ ตามความเหมาะสม

หลักสูตรอนุปริญญา

 • หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ (อ.ศษ.)
  -สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ (อ.ศศ.)
  -สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
 • หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ (อ.บธ.)
  -สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
  -สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  -สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 • หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (อ.วท.)
  -สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์