ม.ขอนแก่น ร่วมกับ วท.และ เชฟรอน จัดตั้ง TVET Food Hub

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย จัดตั้ง “ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพในอุตสาหกรรมอาหาร (TVET Food Hub)” เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อวิชาชีพให้กับกลุ่มครู ช่างเทคนิคและนักเรียนอาชีวะ ซึ่งถือเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาช่วยในการจัดการการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ดร.สุวิทย์   เมษินทรีย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีศักยภาพสูง พอที่จะเป็นโมเดลพัฒนาการศึกษาที่พัฒนาครูและลดความเหลื่อมล้ำโดยการสร้างกำลังคนทั้งของสายสามัญและสายอาชีวะศึกษาอันเป็นกำลังสำคัญในการช่วยยกระดับขีดความสามารถและขับเคลื่อนประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นรูปธรรมเพราะโมเดลที่นำมาใช้ได้ตรงกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงวิทย์ฯ ทั้ง 3 ประการคือ วิทย์สร้างคน วิทย์แก้จนและวิทย์แข่งขัน  ทำให้คนไทยคิดอ่าน หรือมีเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์ จนเกิดเป็น Scientific Cultureและสร้าง Knowledge Worker คือการนำ STEM ศึกษามาใช้เป็นหัวใจในการสร้างคน bjkdergisi.com

รศ. ดร. ลำปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมมือกับโครงการฯ เข้าสู่ปีที่ 3 โดยเกิดกิจกรรมช่วยสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บุคลากรในพื้นที่ และสานต่อให้เกิดเป็นเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนในภาคอีสาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบาย “รัฐร่วมเอกชน” ภายใต้ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 และแนวทางของรัฐบาลที่มุ่งใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสร้างคนเพื่อพัฒนาประเทศ การจัดตั้งศูนย์ TVET Food Hub ตรงตามวัตถุประสงค์โครงการฯ ที่ต้องการยกระดับจังหวัดขอนแก่นให้เป็นแหล่งผลิตแรงงานคุณภาพของประเทศ และตรงกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการพัฒนาคนและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางณัฐพัชร งานไว ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ก่อนการเข้าร่วมโครงการเด็กมีผลการศึกษาอยู่ในระดับดีแต่ขาดการมีส่วนร่วมและกระบวนการคิดในชั้นเรียน ซึ่งหลังจากเข้าร่วมทำให้เด็กมีปฏิกิริยาในการโต้ตอบมากขึ้น โดยใช้กระบวนการสืบเสาะตามกรอบของโครงการ ผ่านการกระตุ้นถาม-ตอบ ทำให้เด็กมีทักษะกระบวนการคิดมากขึ้น ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเพื่อนและครู  ส่งผลให้บรรยากาศในห้องเรียนมีความสนุกสนาน นอกจากนั้นยังมีการวางแผนการสอนโดย นำ 4 วิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ มาบูรณาการในการสอนเพื่อให้ครอบคลุมรูปแบบการสอนในลักษณะ STEM ทั้งนี้โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา  ยังถูกรับเลือกให้เป็นโรงเรียนแม่ข่าย ขยายผลแก่โรงเรียนอื่นๆในเขตพื้นที่ใกล้เคียงผ่านทางการถ่ายภาพเคลื่อนไหวรูปแบบวีดีโออีกด้วย