ขอนแก่นศูนย์กลางพัฒนาอุตฯแปรรูปอาหารอีสาน

ขอนแก่นศูนย์กลางพัฒนาอุตฯแปรรูปอาหารอีสาน

ม.ขอนแก่น เอาจริงจับมือ เชฟรอน ตั้งฐานปฎิบัติการรัฐร่วมเอกชน ขับเคลือนเศรษฐกิจสู่อนาคต

เป็นที่ทราบกันอย่างชัดเจนว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ มข. เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการอุทิศเพื่อสังคม ที่มีบทบาทสำคัญคือเป็นกลไกพัฒนาการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นศูนย์กลางการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ รวมถึงเป็นแหล่งบริการวิชาการที่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคม โดยที่ผ่านมามีการประสานการทำงานร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกับการเข้าร่วมโครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ที่เป็นการยกระดับการศึกษาทั้งในระดับสามัญและสายอาชีพ และในปี 2561 มข.ยังคงได้จับมือกับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ต่อยอดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันจนนำไปสู่แผนการจัดตั้ง ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพขอนแก่น หรือ TVET Hub ขอนแก่น

รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) กล่าวว่า จากความสำเร็จในการดำเนืนการร่วมกันระหว่างหน่วยงานหรือที่เราเรียกว่ารัฐร่วมเอกชน ในการยกระดับการพัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพ โดยมี 15 สถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายจากที่ก่อนหน้านี้ มข. ได้ร่วมกับโครงการ ทำการยกระดับสะเต็มศึกษาผ่านการจัดตั้งศูนย์สะเต็มศึกษา ( STEM Hub) และการพัฒนาการเรียนรู้สะเต็มศึกษานอกห้องเรียนผ่านโครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย

” มข. ได้ร่วมมือกับโครงการ Chevron Enjoy Science เข้าสุ่ปีที 3 จัดเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่ช่วยสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับบุคลากรในพื้นที่และสานต่อให้เกิดเป็นเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนในภาคอีสานได้อย่างแท้จริง ตามแนวทางการทำงานรัฐร่วมเอกชน ภายใต้ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ที่รัฐบาลมุ่งเน้นในการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตรกรรมในการสร้างคนเพื่อพัฒนาประเทศ”bjkdergisi.com

รศ.ดร.ลำปาง กล่าวต่ออีกว่า ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพขอนแก่น จะทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการเชื่อมโยงและปูพื้นฐานการผลิตช่างเทคนิควิชาชีพในพื้นที่ รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 1 ใน 10 อุตสาหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคต โดยที่ มข.จะดำเนินการในด้านของหลักสูตร การจัดฝึกอบรมและอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อวิชาชีพให้กลุ่มครูช่างเทคนิคและนักเรียนอาชีวะ ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กหรือ เอสเอ็มอี ที่ต้องนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตรกรรมมาช่วยจัดการการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยกระดับให้ขอนแก่น ให้เป็นแหล่งผลิตแรงงานคุณภาพของประเทศ และตรงกับเป้าหมายของ มข.ในการพัฒนาคนและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา อีกด้วย

ขณะที่ นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า การขยายตัวของอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 1 ใน 10 อุตสาหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคต ซึ่งภาคอีสานจัดเป็นฐานการผลิตที่สำคัญ โดยเฉพาะที่ขอนแก่น ที่มีความได้เปรียบทั้งวัตถุดิบทางการเกษตร และเทคนิคการแปรรูปที่เป็นเอกลักษณ์ ทั้งที่เป็นที่ตั้งของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ซึ่งการจัดตั้ง TVET Hub ขอนแก่น เป็น แห่งที่ 5 ของการดำเนินโครงการจากเป้าหมายทั้งหมด 6 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งหากแผนการจัดตั้งครบทั้งประเทศจะเพิ่มขีดความสามารถให้กับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้สำหรับการจัดตั้งศูนย์ฯแห่งนี้ จะดำเนินการใน 3 ส่วนหลักที่สำคัญ ประกอบด้วย การพัฒนาการดรีนนการสอนวิชาชีพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในสายสามัญ โดยใช้ระบบ STEM Hub ที่ได้จัดตั้งขึ้นเป็นแกนกลาง ต่อด้วยการพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านสะเต็มให้กับนักเรียนในสถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที ซึ่งนำมาสู่การจัดตั้ง TVET Hub ขอนแก่นแห่งนี้

“และการตั้งศูนย์ฯดังกล่าวนี้ จะเป็นการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้สะเต็มศึกษานอกห้องเรียน ด้วยโครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน อีกทั้งการทำงานนั้นยังได้ประสานความร่วมมือกับ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย จัดกระบวนการกระตถ้นการจัดการเรียนการสอนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ และการจัดการเรียนการสอนแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน รวมทั้งการจีดการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถพัฒนากิจกรรมในรูปแบบที่เน้นให้เด็กลงมือทำ เพื่อนำไปสู่การพัฒนากระบวนการึด วิเคราะห์ ทำงานเป็นทีม จนนำไปสู่การออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมมากกว่าการป้อนความรู้พื้นฐาน เพราะวันนี้หากดำเนินงานกันในรูปแบบเดิมยอมรับว่าไม่เพียงพอต่อการรับมือกับยุค 4.0 ที่วันนี้นั้นตลาดแรงงานมีความต้องการแรงงานที่มีทักษะด้านกระบวนการคิด วิเคราะห์ที่มากยิ่งขึ้นอีกด้วย”