นศ.ม.อุบลฯ ลงพื้นที่ชุมชน ออกค่ายอาสาฯ สร้างอาคารห้องสมุด เปิดประสบการณ์นอกตำรา

ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่ชุมชน ออกค่ายอาสาฯ สร้างอาคารห้องสมุด พัฒนาพื้นที่ภูมิทัศน์โรงเรียนและชุมชน เปิดประสบการณ์ใหม่ ในช่วงปิดภาคการศึกษา โดยมี นักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปี เข้าร่วม จำนวน 120 คน ณ  โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก  บ้านโนนป่าเลา  ต.ยาง  อ.น้ำยืน  จ.อุบลราชธานี  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

 

 

นายอนัน  สุวรรณดี   นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ประธานชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ ม.อุบลฯ กล่าวว่า ชมรมอาสาฯได้เสนอโครงการกิจกรรมในรูปแบบการทำค่ายร่วมทำประโยชน์ให้กับสังคม ของกลุ่มนักศึกษาที่มีอุดมการณ์เดียวกันคือ คนสร้างค่าย ค่ายสร้างคน ซึ่งชมรมฯได้ดำเนินต่อเนื่องมาทุกปี เป็นการเรียนรู้ประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน  ฝึกปฏิบัติ วางแผน แก้ปัญหา การทำงานร่วมกัน  โดยปีงบประมาณ 2561 นี้  ชมรมอาสาฯ ได้ลงพื้นที่จัดค่ายอาสาฯ  ณ   โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก  บ้านโนนป่าเลา ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี  โดยได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารหอสมุด ขนาด 14 X 6 เมตร ( สร้างใหม่ทั้งหลัง ) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กนักเรียน และยังได้ทำการปรับปรุงทัศนียภาพพื้นที่โรงเรียน เป็นต้น

 

 

 

ในส่วนของการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ  ได้แบ่งนักศึกษา ทำงานแบบจำลองเหมือนการทำงานจริง แบ่งเป็น ฝ่ายก่อสร้าง รับผิดชอบงานในส่วนของการก่อสร้างอาคาร ฝ่ายสวัสดิการ ดูแลในส่วนการช่วยเหลือสนับสนุนฝ่ายต่างๆ และดูแลด้านความเป็นอยู่ของชาวค่าย ฝ่ายแม่ครัว ดูแลด้านการจัดเตรียมอาหาร ฝ่ายพัสดุ ดูแลด้านการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์  ฝ่ายพยาบาล ดูแลด้านการพยาบาล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ดูแลด้านการประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลต่างๆ  ฝ่ายนันทนาการ ดูแลด้านกิจกรรมสร้างสีสันความสนุกสนานกิจกรรมผ่อนคลายให้ชาวค่าย และ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ดูแลด้านความปลอดภัยภายในค่าย นอกจากนี้ ตลอดการจัดค่ายได้มีช่างชาวบ้านเข้ามาช่วยเหลือ แนะนำ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สอนงานด้านการก่อสร้างให้กับนักศึกษาอีกด้วย นับเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างนักศึกษากับภูมิปัญญาชาวบ้าน ตลอด 10 วัน ชาวค่ายได้เรียนรู้วิถีชีวิต สร้างความรักความสามัคคี มิตรภาพที่ดีต่อกัน ทั้งนักศึกษา ชุมชน นักเรียน แม้จะเป็นช่วงเวลาอันสั้น แต่ก็เป็นช่วงเวลาที่มีค่าอีกช่วงของชีวิต นายอนัน สุวรรณดี ประธานชมรมฯ กล่าวbjkdergisi.com

 

 

นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่ได้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียน  เพื่อนำไปสู้การพัฒนา ปลูกฝังความรับผิดชอบในหน้าที่  การมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม  เป็นบัณฑิตที่ดี ที่พึงประสงค์ ของสังคมต่อไป