ม.อุบลฯ หนุนนโยบายรัฐพัฒนาคุณภาพชีวิต เปิดโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะพยาบาลศาสตร์ เดินหน้าสนองนโยบายรัฐพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย รองรับสังคมผู้สูงอายุ พร้อมเปิด โครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4 ส่งเสริมสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม แก่ผู้สูงอายุ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน  ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน และ อาจารย์สาวิตรี สิงหาด หัวหน้าโครงการฯ กล่าวรายงาน โดยมี ผู้สูงอายุ ตัวแทนหน่วยงาน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 220 คน ณ โรงแรม ยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

 

           

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สงวน  ธานี   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ กล่าวว่า คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ ต่อเนื่องมาแล้ว 3 รุ่น ซึ่งนอกจากโครงการจะสนองนโยบายรัฐพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย รองรับสังคมผู้สูงอายุแล้ว ยังเป็นการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและบริการสำหรับผู้สูงอายุและเชื่อมโยงคนทุกวัยให้ได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง มีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวม  เกิดคุณค่าและความภาคภูมิใจ  มีความรู้ทักษะทั้งด้านวิชาการและการใช้สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยไปใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตที่สดใส มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม อนุรักษ์และถ่ายทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านผู้สูงอายุได้นำความรู้และความสุขที่ได้รับจากโรงเรียนนำไปใช้ประโยชน์ในชุมชน โดยการเป็นแกนนำกลุ่มในการให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุวัยเดียวกัน เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพและมีความผาสุก

 

 

 

ด้าน   อาจารย์สาวิตรี สิงหาด   หัวหน้าโครงการฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการดำเนินโครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4 มีผู้สูงอายุรุ่นนี้จำนวน 60 คนเข้าร่วม กำหนดดำเนินโครงการระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561 โดยผู้สูงอายุจะได้รับความรู้ทักษะทั้งด้านวิชาการ การใช้สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อการติดต่อสื่อสารเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน  เป็นการลดช่องว่างระหว่างวัย  และเรียนรู้หรือรับข่าวสารต่างๆจากโลกอินเตอร์เน็ต เพื่อนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพ  และ  มีกิจกรรมนันทนาการ ได้พบประสบการณ์ใหม่  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี  สามารถนำความรู้มาใช้ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย “รู้จริง ปฏิบัติได้ ถ่ายทอดเป็น”