ร.ร.มาตรฐาน สสวท. ลดเหลื่อมล้ำ-กระจายโอกาส

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับจังหวัดหนองคาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการภาค และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 และเขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ร่วมกันแถลงข่าวจัดงาน “สนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์” ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เพื่อสร้างความตระหนักและการรับรู้ โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.

“รศ.ดร.ธัชชัย สุมิตร” ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. มีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และกระจายโอกาสการศึกษาที่มีคุณภาพให้ทั่วถึง ทุกอำเภอ ทั่วประเทศ มุ่งยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของทุกสังกัด

“การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ สสวท.นั้นได้นำเครื่องมือ และประสบการณ์ของเราที่ผ่านการวิจัย และพัฒนาได้ผลดีแล้ว ทั้งหลักสูตร, หนังสือเรียน, คู่มือครู, สื่อการเรียนรู้ และชุดการสอนเสริมสร้างการปฏิบัติการ ทั้งในและนอกห้องปฏิบัติการ เข้าสู่การเรียนการสอนของโรงเรียน เพื่อมุ่งเน้นวิธีการให้ครู และนักเรียนทำด้วยตัวเอง (do-it-yourself approach) ทั้งยังส่งเสริมการเรียนการสอนทางด้าน computing science ในชั้นเรียน และออนไลน์” 

นอกจากนี้ยังส่งเสริมการเรียนการสอน STEM Education ในโรงเรียน จัดประกวดครูดีเด่นสะเต็มศึกษา การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และสะเต็มศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับชาติ อีกทั้ง สสวท.ยังมีการพัฒนา และฝึกอบรมครู ด้วยหลักสูตรการอบรมที่บูรณาการกับชีวิต และการประกอบอาชีพ รวมถึงระบบการอบรมครูโดยตรง ระบบออนไลน์ และการอบรมครูด้วยระบบทางไกล ในโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ครอบคลุมทุกสังกัด ทุกเขตพื้นที่การศึกษา

“สสวท.ตั้งเป้าหมายจะขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้ทั่วถึงทุกอำเภอ ครอบคลุมทั้ง 878 อำเภอ ในอัตราส่วน 1 ต่อ 5 คือ ระดับมัธยมศึกษา 1,000 โรงเรียน ระดับประถมศึกษา 5,000 โรงเรียน ในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560-2564 รวมจำนวนทั้งสิ้น 6,000 โรงเรียน และจะประเมินเพื่อพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จากระดับก้าวหน้าจนเข้าสู่ระดับมาตรฐานสากลในที่สุด”

“ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์” ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กล่าวว่า โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ที่ผ่านมา ได้มีการรับสมัครโรงเรียนจากทั่วประเทศและทุกสังกัด เข้ารับการพัฒนาในโครงการนี้ตามความสมัครใจของผู้บริหาร และความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา มีโรงเรียนเข้าร่วมในโครงการรุ่นที่ 1 แล้ว จำนวน 762 โรงเรียน กระจายทั่วประเทศและทุกสังกัด โดยการจัดงานสนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์ครั้งนี้มุ่งสร้างแรงบันดาลใจ และการรับรู้ให้กับผู้ปกครอง ผู้บริหาร ครู นักเรียนในระดับจังหวัด

“เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ส่งเสริมให้เยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิชานี้ และสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะรองรับอนาคต สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้ไปสร้างประโยชน์ให้แก่ชีวิต ชุมชน สิ่งแวดล้อม และประเทศไทยได้”