คณะศึกษาศาสตร์ มมส จับมือ กกท. ร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี พร้อมลงนามร่วมกับนายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา มีรองศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ ดร.อาภรณ์ โพธิ์กลาง หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายสมพร วรรณศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาสาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย และนายเจริญชัย สุวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 ลงนามเป็นพยานการลงนาม เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561

โดยข้อตกลงทั้งสองฝ่าย  จะได้ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ การศึกษา วิจัย การพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาของทั้งสองหน่วยงาน การใช้ทรัพยากรของทั้งสองฝ่ายเพื่อการพัฒนาการกีฬา พร้อมทั้งการจัดทำเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ตลอดจนความร่วมมือทางด้านการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี

ภายในงานรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ การประยุกต์วิทยาศาสตร์การกกีฬาสู่การนำไปใช้พัฒนานักกีฬาในส่วนภูมิภาค มีการจัดนิทรรศการนำเสนอองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา รวมทั้งการบรรยายและฝึกปฏิบัติ การฝึกแบบหนักสลับเบา ที่ความหนักระดับสูงเหนือจุสูงสุด ที่มีต่อสมรรถภาพทางกีฬาให้กับบุคลากร นักกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา และผู้เข้าร่วมงาน  ณ ห้องประชุม ชั้น3 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

7_4