นศ.เภสัชฯ ม.อุบลฯ เจ๋ง!! สอบทักษะปฏิบัติวิชาชีพ คะแนนสูงสุด อันดับ 1 ของประเทศ

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย นายพิกรม   อโศกบุญรัตน์ นักศึกษา ชั้นปีที่ 6 คณะเภสัชศาสตร์ ที่สร้างชื่อเสียง ในการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปี 2561 ด้านทักษะปฏิบัติ (OSPE) ทำคะแนนสูงสุดของประเทศ ได้ 99 คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม ส่วนเพื่อนนักศึกษาร่วมรุ่น จำนวน 95 คน สอบผ่านความรู้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ได้คะแนนภาพรวมทั้งภาคทฤษฎี (MCQ) และ ภาคปฏิบัติ (OSPE) รวมกันคิดเป็น 96.84 % ทำให้คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ อยู่ในอันดับต้นๆ จาก19 สถาบันที่เปิดสอนคณะเภสัชศาสตร์ ทั่วประเทศ

ผศ.ดร.ภญ.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดเผยว่า สำหรับผลการสอบความรู้ ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปี 2561 จัดโดย สภาเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อไม่นานมานี้  ปรากฏว่า  นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถทำผลการสอบเป็นที่น่าพอใจ จากการสอบซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นการสอบทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม (OSPE, Objective Structured Pharmaceutical Examination) ส่วนที่ 2 เป็นการสอบข้อเขียนการบูรณาการความรู้ทางเภสัชศาสตร์ (MCQ, Multiple Choice Question) ปรากฏว่านักศึกษา ม.อุบลฯ จากจำนวน 95 คน สามารถสอบผ่านการสอบทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม (OSPE) 94 คน หรือคิดเป็น 98.95% และ สอบผ่านการสอบข้อเขียนการบูรณาการความรู้ทางเภสัชศาสตร์ (MCQ) จำนวน 92 คน คิดเป็นคิดเป็น 96.84% และการสอบในครั้งนี้ นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายพิกรม อโศกบุญรัตน์ สามารถทำคะแนนการทดสอบด้านทักษะปฏิบัติ (OSPE) คะแนนสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศด้วย 

นายพิกรม   อโศกบุญรัตน์ หรือ ปาย  นศ.เภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 19 ภูมิลำเนา จ.นนทบุรี ผลการเรียนเฉลี่ย 3.44 ว่าที่บัณฑิตเกียรตินิยม อันดับ 2  กล่าวว่า ตนรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ศึกษา และสำเร็จการศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การสอบผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เป็นอีกหนึ่งในการวัดระดับความรู้ความสามรถในวิชาชีพซึ่งตนและเพื่อนร่วมรุ่นสามารถทำคะแนนได้เป็นที่พอใจทุกคน ทั้งนี้ ได้ทราบภายหลังว่าตนสามารถทำคะแนนได้สูงสุด ในการสอบด้านทักษะปฏิบัติ ตนรู้สึกดีใจจนบอกไม่ถูก เพราะผลที่ออกมาเกินความคาดหมายที่ตั้งไว้ ความรู้สึกดีใจจนทำให้น้ำตาไหลซึม  ความสำเร็จในครั้งนี้ มาจากหลายๆส่วน ทั้งการแบ่งเวลาและมีวินัย ต่อตนเอง ไม่ผลัดวันประกันรุ่ง ทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอ ช่วงฝึกงานยอมรับว่าไม่ค่อยมีเวลาแต่ก็พยายามศึกษาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ทำความเข้าใจในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องมากที่สุด ก่อนวันสอบเพื่อนๆช่วยกันติว ใครที่ถนัดเรื่องไหนก็ออกมาติวเรื่องนั้น

 

 

นายพิกรม อโศกบุญรัตน์  กล่าวอีกว่า  ความสำเร็จในวิชาชีพ เภสัชกร ในวันนี้ ต้องขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ถ่ายทอดความรู้ในทุกด้าน หลักสูตรการเรียนการสอนที่นี่มีเข้มข้น ตนได้รับความรู้ที่ครบเครื่องในทุกด้านของยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพ และการดูแลคนไข้ แม้ตนจะเรียนทางสาขาบริบาลเภสัชกรรม แต่ก็ยังได้เรียนวิชาเลือกทางด้านการพัฒนาสูตรตำรับ ด้านเครื่องสำอาง ซึ่งเป็นวิชาที่สนุกและได้ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ นักศึกษาทุกคนจะมีความเพียร พยายาม อึด อดทน  คณะมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หล่อหลอมให้นักศึกษามีอัตลักษณ์ที่ดี สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม เป็นบัณฑิตที่ดีในการสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ ถ้ามีใครสักคนถามมาว่าจบมาจากที่ไหน ตนก็จะตอบด้วยความภูมิใจเลยว่า “ตนจบจาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”  นายพิกรม  กล่าว.

 

 

จากความสำเร็จดังกล่าว จะเห็นได้ว่านักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีทักษะในวิชาชีพเป็นอย่างดี ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ทั้งนี้ นอกจากจะมาจากผลของความความเพียรพยายาม ของนักศึกษาแล้ว คณะยังสนับสนุนส่งเสริมแหล่งความรู้ หนังสือ ตำรา จัดเตรียมห้องปฏิบัติกาห้องอ่านหนังสือ การช่วยเหลือกันระหว่างเพื่อน และรุ่นพี่ ตลอดจนคณาจารย์ทุกท่านในการสร้างขวัญและกำลังใจ ดุจดั่งหนึ่งในครอบครัวเดียวกัน นำไปสู่การผลิตบัณฑิตที่ดีที่พึงประสงค์ของสังคมต่อไป