ม.ขอนแก่น ออกแบบถังขยะอัจฉริยะ ช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ออกแบบถังขยะอัจฉริยะ

รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวในโอกาสต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2561 ว่าผลงาน “ระบบติดตามถังขยะอัจฉริยะ” หรือ Smart Trash Tracking System ของฝ่ายแผนและสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการตรวจประเมินในรอบที่ 2 การตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) โดย Smart Trash หรือถังขยะอัจฉริยะได้นำเทคโนโลยี IOT (Internet of thing) เซ็นเซอร์ (Sensor) วัดปริมาณขยะ เซ็นเซอร์วัดความชื้นและอุปกรณ์ติดตำม GPS มาสร้างนวัตกรรมถังขยะอัจฉริยะ เพื่อการบริหารจัดการขยะในพื้นที่นั่งอ่าน 24 ชั่วโมง พร้อมพัฒนาแอปพลิเคชัน สร้างระบบแจ้งเตือนปริมาณขยะ เพื่อติดตามและวิเคราะห์ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทุกวันๆ เพื่อการบริหารจัดการขยะ เป็นการสร้างนวัตกรรมเพื่อสนองนโยบาย Smart University ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยถังขยะที่เต็มแต่หากไม่ได้รับการจัดการที่ดีจะส่งผลให้เกิดสุขภาวะต่อสิ่งรอบข้างในด้านลบได้ แต่หากมีการจัดการปริมาณขยะได้ทันเวลาได้อย่างเหมาะสมและสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ในการทิ้งขยะ จะทำให้กลไกการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดสภาพแวดล้อมที่สะอาดขึ้น ถูกสุขลักษณะและลดสภาวะโลกร้อน และเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเส้นทางขนขยะได้ 

รศ.ดร.วนิดา กล่าวอีกว่า ปัจจุบันถังขยะอัจฉริยะได้ใช้ภายในสำนักหอสมุด พร้อมทั้งขยายจุดไปยังคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และจะขยายไปยังจุดอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ยังได้รับความสนใจจากองค์กรต่างๆ นำไปต่อยอดสร้างความยั่งยืนในการบริหารขยะในประเทศ ทั้งภาครัฐ และเอกชน นำระบบติดตามถังขยะอัจฉริยะไปใช้ในการบริหารขยะในองค์กร อาทิ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น