แอพพ์คัดกรอง ‘ออทิซึม’ มข.รางวัล ‘ซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ’

แอพพ์คัดกรอง ‘ออทิซึม’ มข.รางวัล ‘ซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ’

“ออทิซึม” เป็นความผิดปกติในการเจริญของระบบประสาท โดยมีลักษณะเด่นคือความบกพร่องด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการสื่อสาร และมีพฤติกรรมบางอย่างซ้ำๆ ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้มักเรียกกันว่าผู้ป่วย“ออทิสติก”อาการแสดงดังกล่าวมักปรากฏในวัยเด็กก่อนอายุ 3 ปี

เพื่อช่วยพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง ในการตรวจคัดกรองบุตรหลานที่อาจเป็นออทิซึม คณะแพทยศาสตร์ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) พัฒนา “แอพพลิเคชั่น”เพื่อช่วยพ่อแม่ผู้ปกครองในการตรวจคัดกรองเด็กที่อาจเป็นออทิซึม ในช่วงอายุประมาณ 16-30 เดือน ซึ่งออทิซึมพบได้ในเด็กในอัตรา 1 : 68 โรคนี้แสดงอาการตั้งแต่วัยเด็กเล็ก

โดยแอพพลิเคชั่นคัดกรองออทิซึมนี้ จะช่วยผู้ปกครองในการตรวจพบว่าเด็กเป็นออทิซึมหรือไม่ หากตรวจพบว่าเด็กเป็นออทิซึม จะช่วยให้เด็กเข้ารับการรักษาแต่แรกๆ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อเด็ก พร้อมนี้คณะผู้ร่วมพัฒนาได้ส่งแอพพลิเคชั่นดังกล่าวเข้าประกวด และสามารถคว้ารางวัลนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ประจำปี 2561