ม.ขอนแก่น นำความรู้ด้านเทคโนโลยี และผลงานวิจัยใหม่ ๆ ถ่ายทอดสู่เกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ม.ขอนแก่น นำความรู้ด้านเทคโนโลยี และผลงานวิจัยใหม่ ๆ ถ่ายทอดสู่เกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยถึงความร่วมมือ เรื่องการพัฒนาวิชาการด้านการวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร ระหว่าง กรมส่งเสริมการเกษตร และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่ากรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรให้มีรายได้สูงขึ้น มีความมั่นคงในอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการนำความรู้ เทคโนโลยี และผลงานวิจัยใหม่ ๆ มาถ่ายทอดสู่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการทำการวิจัยเพื่อหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆที่จะสามารถนำไปสนับสนุนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการเกษตร”Apple-converted-space”การถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมสู่เกษตรกรได้

สำหรับแนวทางความร่วมมือในครั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่นประสานมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ร่วมกัน รวมถึงพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และในอนาคตจะมีการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ และเครือข่ายให้มีศักยภาพและความเข้มแข็ง เพื่อให้เยาวชนเกษตรกร เกษตรกร และองค์กรเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเอง พร้อมทั้งแข่งขันกับตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้ ตลอดจนร่วมกันพัฒนาระบบถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีผลกระทบสูงผ่านกลไก ศพก.และแปลงใหญ่ โดยใช้เครื่องมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบสูงต่อการพัฒนาอาชีพการเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน เช่นการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ การพัฒนาระบบโรงเรียนเกษตรกร (Farmer Field School:FFS)เป็นต้น โดยในปีแรกจะดำเนินการโครงการในพื้นที่นำร่องเพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลต่อไป

นอกเหนือจากนั้น ยังร่วมกันยกระดับการบริหารจัดการศัตรูพืชให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเพื่อนำไปถ่ายทอดให้เกษตรกร รวมทั้งร่วมกันพัฒนาโมเดลการพยากรณ์ศัตรูพืชการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตชีวภัณฑ์ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน และการศึกษาวิจัยในเรื่องประสิทธิภาพของการใช้ชีวภัณฑ์ร่วมกันหลายชนิดหรือการใช้ชีวภัณฑ์ร่วมกับสารชนิดอื่น ตลอดจนพัฒนาการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต การเชื่อมโยงตลาดเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย”Apple-converted-space”ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวเพิ่มเติมว่า การสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกรมที่ใหญ่และมีบุคลากรจำนวนที่สุดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”Apple-converted-space”และเป็นหน่วยงานที่ทำงานใกล้ชิดกับเกษตรกรโดยมีเกษตรตำบล เป็นผู้ที่ทำงานในพื้นที่และรับรูปศักยภาพและปัญหาของเกษตรกรเป็นอย่างดี ซึ่งการสร้างความร่วมมือกันในครั้งนี้จึงเป็นความร่วมมือที่สอดรับกันและกันอย่างแท้จริง ภายใต้แนวทางการผลิตทางการเกษตรและอาหารปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อุปทานโดยจะมีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายและแผนการดำเนินงานร่วมกันของแต่ละส่วนของโครงการหรือกิจกรรมย่อยต่อไป ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะดำเนินการร่วมกัน 4 ปี และอาจมีความร่วมมือในลักษณะเดียวกันนี้ในระยะต่อไปอีก ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคมและเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ