รัฐเฉือนงบการศึกษา

รัฐเฉือนงบการศึกษา

รัฐบาลปรับลดงบ อุดหนุนกองการทุนศึกษาฯ ปี 2561-2562 เหลือ 6,500 ล้าน หลัง ครม.สั่ง 4 หน่วยงานทบทวนแผนการใช้เงิน

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเงินอุดหนุนให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ปีงบประมาณ 2561-2562 วงเงินรวม 6,585.75 ล้านบาท แยกเป็นการจัดสรรจากงบกลางปี 2561 วงเงิน 636 ล้านบาท และจาก งบประมาณประจำปี 2562 วงเงิน 5,949.75 ล้านบาท โดยหากไม่ได้รับจัดสรรหรือจัดสรรไม่เพียงพอให้ขอ ได้จากงบกลางต่อไป

สำหรับกรอบเงินอุดหนุนดังกล่าวปรับลดลงจากวงเงินเดิมที่เสนอภายใต้แผนแม่บทระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการมีวงเงิน 9,545 ล้านบาท แยกเป็นงบกลางปี 2561 ที่ 636 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2562 ที่ 8,909 ล้านบาท หรือลดลง 2,959.25 ล้านบาท ซึ่ง ครม.มีมติให้ 4 หน่วยงาน คือ กระทรวงศึกษาธิการสำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา บูรณาการจัดทำแผนงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้ถูกต้อง ชัดเจน ตามความจำเป็น ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับการดำเนินการของหน่วยงานอื่น

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 ก.ค. ได้มีการประชุมของ 4 หน่วยงาน โดยมี นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการบริหาร กสศ.เป็นประธาน ได้เห็นชอบให้ปรับปรุงแผนงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ซึ่งพบว่ามีบางโครงการที่มีหน่วยงานดำเนินการแล้ว เช่น แผนงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน ในส่วนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้ขอ งบประมาณไว้แล้ว ส่วนนี้สามารถตัด งบประมาณลง 2,761.25 ล้านบาท