ม.ราชภัฏโคราช เตรียมจัดงานครบรอบ 32 ปี

ม.ราชภัฏโคราช เตรียมจัดงานครบรอบ 32 ปี

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 6 สิงหาคม ที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี โพธิ์ชาธาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ,ดร.จุฑาทิพย์ สุทธิเทพ รองคณบดี ฝ่ายบริหาร และ ดร.พวงพรภัสสร์ วิริยะ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมแถลงจัดงานครบรอบ 32 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิทยาการจัดการ ภายใต้ชื่อศาสตร์แห่งวิทยาการจัดการ เพื่อรับใช้สังคมยุคประเทศไทย 4.0” (The Social Engagement of Managerment Science in Thailand 4.0)” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 -18 สิงหาคม ใช้สถานที่อาคารคณะวิทยาการจัดการ ,บริเวณอาคาร 13 และอาคาร 22 กิจกรรมภายในงาน มีการแข่งขันตอบปัญหาทางด้าน “เศรษฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันตอบปัญหา “ศาสตร์บริหารจัดการ การจัดอบรมเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพสู่นักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ เรื่อง Update ภาษีเงินได้ปี 2561 (60) เรื่อง การผสมเครื่องดื่มม็อกเทล อย่างมืออาชีพ เรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพบุคคล และเรื่อง เทคโนโลยีอุบัติใหม่ทางด้านการศึกษา

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Show & Share ในหัวข้อ ห้องพักนักบัญชียุค 4.0 หัวข้อ Logistics & Supply Chain Open House หัวข้อ การเปิดบ้าน การจัดการหัวข้อ Hotel Show & share หัวข้อ Tourism Show & share หัวข้อ Smart NRRU Commarts “เทคโนโลยีการผลิตสื่อภาพและเสียง” หัวข้อ “Work shop แนะนำบทเรียนออนไลน์” พร้อมชมผลงาน ของนักศึกษา (จุดจอดรถอัจฉริยะ) และออกร้านจำหน่ายสินค้าจากสาขาวิชาต่าง ๆ

ดร.ยุทธกร ฯ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดเผยว่า เป็นการแสดงถึงศักยภาพในงานด้านวิชาการของคณะ ภายใต้รูปแบบนวัตกรรมที่หลากหลาย ทั้งผลงานของคณาจารย์ และนักศึกษา รวมถึงเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณาจารย์ เกิดการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ให้เพิ่มพูนมากขึ้น เป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ร่วมกันส่งเสริมกิจกรรม ให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา