มหาลัยไหนรับงบสูงสุดปี2562ไปดูกัน

Group of asian students in uniform studying together at universi

10 มิ.ย.2561 – ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ที่ได้ผ่านวาระแรกของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นั้น กระทรวงศึกษาธิการถือว่าได้รับงบประมาณมากที่สุดถึง 489,798.6 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนถึง 16.7% ของทุกกระทรวงเลยทีเดียว แม้จะได้รับน้อยกว่างบประมาณปี 2561 ก็ตามที

ที่น่าสนใจคือในงบประมาณดังกล่าวได้มีการจัดสรรให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ด้วย ซึ่งแต่ละแห่งได้รับเท่าใด ไปสำรวจกันได้เลย 1.สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ 711.3 ล้านบาท 2.มหาวิทยาลัยนเรศวร 2,479.3 ล้านบาท 3.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1,072.8 ล้านบาท 4.มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1,194.5 ล้านบาท 5.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 823.5 ล้านบาท 6.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 869.6 ล้านบาท 7.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 710.5 629.4 ล้านบาท 8.สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 249.5 ล้านบาท 9.มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 760.5 ล้านบาท 10.มหาวิทยาลัยนครพนม 759.3 ล้านบาท

11.มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 412 ล้านบาท 12.มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 417.8 ล้านบาท 13.มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 503.6 ล้านบาท 14.มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 608.3 ล้านบาท 15.มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 264.3 ล้านบาท 16.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 544.1 ล้านบาท 17.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 860.4 ล้านบาท 18.มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 683.3 ล้านบาท 19.มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 409.7 ล้านบาท 20.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 491ล้านบาท

21.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 661.1 ล้านบาท 22.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 529.2 ล้านบาท 23.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 568.2 ล้านบาท 24.มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 575.5 ล้านบาท 25.มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 539.8 ล้านบาท 26.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 577.8 ล้านบาท 27.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 433.2 ล้านบาท 28.มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 463.3 ล้านบาท 29.มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 515.5 ล้านบาท 30.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 532 ล้านบาท

31.มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 500.2 ล้านบาท 32.มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 489.9 ล้านบาท 33.มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 394.2 ล้านบาท 34.มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 468.9 ล้านบาท 35.มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 419.4 ล้านบาท 36.มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 274 ล้านบาท 37.มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 510.7 ล้านบาท 38.มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 383.5 ล้านบาท 39.มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 450.1 ล้านบาท 40.มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 323.9 ล้านบาท

41.มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 601.1 ล้านบาท 42.มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 513.3 ล้านบาท 43.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 814.2 ล้านบาท 44.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 800 ล้านบาท 45.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 489.2 ล้านบาท 46.มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 313.1 ล้านบาท 47.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 660.6 ล้านบาท 48.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 714.9 ล้านบาท 49.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 552.8 ล้านบาท 50.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1,422.4 ล้านบาท

51.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 727.7 ล้านบาท 52.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 658.2 ล้านบาท 53.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 877.1 ล้านบาท 54.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 760.9 ล้านบาท 55.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 1,208.6 ล้านบาท 56.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 922.8 ล้านบาท 57.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 850ล้านบาท 58.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 1,492.2 ล้านบาท 59.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2,192.9 ล้านบาท 60.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1,951.8 ล้านบาท

61.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1,787.9 ล้านบาท 62.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2,283.7 ล้านบาท 63.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 1,789.8 ล้านบาท 64.มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 856.9 ล้านบาท 65.มหาวิทยาลัยมหิดล 13,162.3 ล้านบาท 66.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2,099.9 ล้านบาท 67.มหาวิทยาลัยบูรพา 2,131.5 ล้านบาท 68.มหาวิทยาลัยทักษิณ 1,401.5 ล้านบาท 69.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5,556.2 ล้านบาท 70.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6,004.8 ล้านบาท

71.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2,115.4 ล้านบาท 72.มหาวิทยาลัยพะเยา 1,432.0 ล้านบาท 73.สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 147.9 ล้านบาท 74.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5,042.3 ล้านบาท 75.มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6,019.0 ล้านบาท 76.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4,646.4 ล้านบาท 77.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1,158.2 ล้านบาท 78.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3,971.1 ล้านบาท 79.มหาวิทยาลัยศิลปากร 1,861.2 ล้านบาท 80.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 6,535.4 ล้านบาท 81.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1,482.4 ล้านบาท 82.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,329.9 ล้านบาท และ 83.โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 324.8 ล้านบาท