กสศ.จับมือภาคีปฏิรูปการศึกษา เตรียมจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น

กสศ.จับมือภาคีปฏิรูปการศึกษา เตรียมจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น

อบจ.เชียงใหม่ โดยภาคีปฏิรูปการศึกษา จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)จัดประชุมเตรียมการเพิ่อรับฟังความคิดเห็น พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั่น 4 อบจ.เชียงใหม่

โดย นายสินอาจ ลำพูนพงศ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และในเวลาต่อมา นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายก อบจ.เชียงใหม่ ได้มาพบปะและให้ข้อคิดในการจัดประชุม ในส่วนของการกำหนดการและการเชิญกลุ่มเป้าหมาย
ในการประชุมเตรียมการครั้งนี้มี นายบรรเจิด สิทธิโชค และตัวแทนองค์การภาคีปฏิรูปการศึกษาประกอบด้วย กศน. สำนักงานศึกษาธิการ จ.เชียงใหม่ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ และคณะจาก กสศ.และ อบจ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมวางแผนการจัดงานประชุมรับฟังความคิดเห็น พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึก ษา ซึ่งจะกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น จำนวน 200 คน

ซึ่งได้มีการกำหนดกลุ่มแสดงความคิดเห็น 5 กลุ่ม กลุ่มเด็กเล็กในครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์(0-36 เดือน) กลุ่มเด็กและเยาวชนขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ในระบบการศึกษา (3-18 ปี) กลุ่มเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือผู้ด้อยโอกาสนอกระบบการศึกษา (3-18 ปี)
กลุ่มครูและสถานศึกษาที่ดูแลเด็กเยาวชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา โดยแต่ละกลุ่มกำหนดเป้าหมาย 30-40 คน ซึ่งในแต่ละกลุ่มหมายที่จะเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นดังกล่าวหมายความรวมถึงผู้ปกครอง ครู นักเรียนเยาวชนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลเด็กและเยาวชน