มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบทุนสนับสนุนค่าหอพักสำหรับนักศึกษาสมัครใหม่ และสนับสนุนค่าเดินทางในการมาสมัครเรียน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

 

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบทุนสนับสนุนค่าหอพัก สำหรับนักศึกษาสมัครใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 300 ทุนๆ ละ 6,000 บาท ที่สมัครเรียนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2561 ดังนี้​

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา

1. กรณีนักศึกษาชำระค่าเทอมเป็นเงินสด มีเงื่อนไขดังนี้

1.1) เมื่อชำระเงินค่าเทอมครบก่อนวันเปิดภาคเรียนของภาคเรียนที่ 1/2561 และ 2/2561 รับทุนสนับสนุนค่า

หอพัก ภาคเรียนละ 3,000 บาท รวมทั้งหมด 6,000 บาท

1.2) ภาคเรียนที่ 1/2561 ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยสะสมจากสถาบันเดิม แต่ในภาคเรียนที่ 2/2561 จะต้องมีเกรด

เฉลี่ยสะสมของภาคเรียนที่ 1/2561 ไม่ต่ำกว่า 2.00

1.3) กรณีนักศึกษามีเกรดเฉลี่ยสะสมของภาคเรียนที่ 1/2561 ต่ำกว่า 2.00 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาค

เรียนที่ 2/2561 ทุกกรณี

1.4) นักศึกษาผู้รับทุนต้องพักในหอพักที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น หากหอพักตามที่กำหนดเต็มแล้วให้อยู่

ในดุลพินิจของมหาวิทยาลัย

1.5) นักศึกษาผู้รับทุน ต้องไม่เป็นนักศึกษาที่ได้ทุนการศึกษาอื่นจากมหาวิทยาลัย

2. กรณีนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. มีเงื่อนไขดังนี้

2.1) รับทุนสนับสนุนค่าหอพักเป็นเงินสดเมื่อสิ้นภาคการเรียนนั้น ภาคเรียนละ 3,000 บาท รวมทั้งหมด 6,000

บาท แต่ทั้งนี้หลังจาก กยศ. หรือ กรอ.โอนเงินเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว

2.2) ภาคเรียนที่ 1/2561 ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยสะสมจากสถาบันเดิม แต่ในภาคเรียนที่ 2/2561 จะต้องมีเกรด

เฉลี่ยสะสมของภาคเรียนที่ 1/2561 ไม่ต่ำกว่า 2.00

2.3) กรณีนักศึกษามีเกรดเฉลี่ยสะสมของภาคเรียนที่ 1/2561 ต่ำกว่า 2.00 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาค

เรียนที่ 2/2561 ทุกกรณี

2.4) นักศึกษาผู้รับทุนต้องพักในหอพักที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น หากหอพักตามที่กำหนดเต็มแล้วให้อยู่ใน

ดุลพินิจของมหาวิทยาลัย

2.5) นักศึกษาผู้รับทุน ต้องไม่เป็นนักศึกษาที่ได้ทุนการศึกษาอื่นจากมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนค่าเดินทางในการมาสมัครเรียน ระดับปริญญาตรี

รายละเอียดค่าเดินทางสำหรับนักศึกษาที่เดินทางมาสมัครและลงทะเบียนเรียน มีดังนี้
1. สำหรับการเดินทางจากบ้านนักศึกษามายังมหาวิทยาลัยฯ ด้วยระยะทาง 50-100 กิโลเมตร
สนับสนุนค่าเดินทางทั้งขามาและกลับ รวมเป็นเงิน 250 บาท
2. สำหรับการเดินทางจากบ้านนักศึกษามายังมหาวิทยาลัยฯ ด้วยระยะทาง 101-150 กิโลเมตร
สนับสนุนค่าเดินทางทั้งขามาและกลับ รวมเป็นเงิน 350 บาท
3. สำหรับการเดินทางจากบ้านนักศึกษามายังมหาวิทยาลัยฯ ด้วยระยะทาง 151-200 กิโลเมตร
สนับสนุนค่าเดินทางทั้งขามาและกลับ รวมเป็นเงิน 450 บาท
4. สำหรับการเดินทางจากบ้านนักศึกษามายังมหาวิทยาลัยฯ ด้วยระยะทาง 201 กิโลเมตรขึ้นไป
สนับสนุนค่าเดินทางทั้งขามาและกลับ รวมเป็นเงิน 500 บาท

เอกสารและเงื่อนไขการจ่ายค่าเดินทาง
1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้สมัครเรียน) จำนวน 1 ฉบับ
2) มหาวิทยาลัยฯ จะมอบค่าเดินทางให้นักศึกษาที่มาสมัครเรียนตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป และให้ทั้งกรณีการเดิน –
ทางโดยรถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารสาธารณะ หรือการเดินทางในรูปแบบอื่นๆ
3) กรณีนักศึกษาเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวมาด้วยกัน 2 คนขึ้นไปให้ถือเป็นกรณีเดียวกัน โดยให้ค่าเดินทาง
กับตัวแทน 1 คนเท่านั้น
4) มหาวิทยาลัยกำหนดจะมอบเงินให้กับเจ้าของบัตรตามข้อ 1
5) นักศึกษาจะได้รับค่าเดินทาง ณ วันที่สมัครเรียนและชำระเงินครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตั้งแต่วันที่
11 พฤษภาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2561 ของภาคเรียนที่ 1/2561 และตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 31มกราคม 2562 ของภาคเรียนที่           2/2561 เท่านั้น
6) สำหรับการจ่ายค่าเดินทางให้กับนักศึกษามาสมัครเรียน ให้นักศึกษาที่สมัครเรียนในระดับปริญญาตรี
ชำระเงินครบ 5,000 บาท ณ วันที่มาสมัครเรียน

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกวัน เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

ที่อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สอบถาม : โทรศัพท์ 043-222-959 ถึง 61, มือถือ 093-0585491 อ.ธราดล , 065-4906343 อ.พรนารี