มหาวิทยาลัยอีสาน

มหาวิทยาลัยอีสาน เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตั้งอยู่จังหวัดขอนแก่น จัดตั้งขึ้นครั้งแรกในชื่อว่า “วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ” เมื่อปี พ.ศ. 2545[1] ปัจจุบันได้เลิกกิจการไปแล้ว และในพื้นที่เดิมได้จัดตั้งขึ้นเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีนครขอนแก่นเปิดสอนในระดับ ปวช. และปวส.

ประวัติ
วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2545[2] โดยพันตรี ดร.อุดร แสวงการ และ ดร.จรรยา แสวงการ ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เปิดสอนในระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2545 เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ต่อมาได้เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย และเปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยอีสาน” เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2552[3][4] ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ได้ถูกเปิดเผยจากสื่อมวลชนว่ามีการซื้อขายปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัย จนกระทั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ไชยยศ จิรเมธากร) พร้อมด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต้องเข้ามาตรวจสอบ และสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง ศ.เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสาน (แทน ดร.อัษฎางค์ แสวงการ)[5] ถูกยุบวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555

หลักสูตรที่เปิดสอน
มหาวิทยาลัยอีสาน เปิดสอนทำการสอน 3 ระดับ คือ

 • ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
 • คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
 • คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาล
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา และสาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู