มหาวิทยาลัยนครพนม

มิถุนายน 10, 2017 C49CE3 0

ความเป็นมา มนพ.          มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่เกิดจากการหลอมรวมสถานศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ. อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มิถุนายน 10, 2017 C49CE3 0

ประวัติ มทส.          ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 รัฐบาลมี นโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาคและ ชนบ อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มิถุนายน 9, 2017 C49CE3 0

ประวัติ ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น       “การตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้นอีกแห่งหนึ่งนั้น เป็นคุณอย่างยิ่ง เพราะทำให้การศึกษาชั้นสูงขยาย อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มิถุนายน 9, 2017 C49CE3 0

ประวัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา ๒๕๓๑ ภายใต้ชื่อ &#82 อ่านต่อ