คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

June 12, 2017 C49CE3 0

>> พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร >> สัตวศาสตร์ >> ส่งเสริมการเกษตร >> เศรษฐศาสตร์การเกษตร >> ประมง

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์

June 12, 2017 C49CE3 0

เว็บไซต์ : http://www.dentistry.kku.ac.th หมายเลขโทรศัพท์ : 043-202405 โทรสาร : 043-202862       คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน ด้านทันตแพทยศาสตร์และทันตสาธารณสุข ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2522 เป็น 1 ใน 21 คณะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีหน้าที่หลักในการผลิตบัณฑิตทันตแพทย์เพื่อสร้างเสริม-ป้องกัน และบำบัดโรคในช่องปากแก่ประชาชนนอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์การศึกษาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ และศูนย์ทันตกรรมและทันตสาธารณสุขแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง     การศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีตั้งแต่ หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี จนถึงปริญญาเอก จัดเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ก้าวไปสู่มาตรฐานสากลระดับนานาชาติ เป็นที่ยอมรับของวงการทันตแพทย์ไทยในปัจจุบัน ทั้งความสามารถด้านการวิจัยและความสามารถเฉพาะทางทันตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพเฉพาะทางให้แก่ทันตแพทย์ผู้สนใจ       ปัจจุบันคณะทันตแพทยศาสตร์  มีวิสัยทัศน์เป็นสถาบันชั้นนำทางวิชาการ และวิจัยระดับอาเซียน เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตได้มาตรฐานวิชาชีพ ภายใต้พันธกิจผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  และได้มาตรฐานวิชาชีพ สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ ให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างมีคุณภาพและเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ  สืบสานประเพณีและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  มีการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เพื่อให้เกิดบรรยากาศการทำงานที่มีความสุข       ผลงานหรือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคณะ การที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มข. มีชัยภูมิที่ตั้งอยู่แวดล้อมด้วยคณะต่าง ๆ ในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ อันได้แก่คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ ก่อให้เกิดความร่วมมือกันให้การรักษาผู้ป่วยแบบสหวิทยาการ ซึ่งผลที่ได้คือผู้ป่วยได้รับบริการและการรักษาอย่างครบวงจร มีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาทั้งต่อทีมแพทย์ด้วยกันเองและประชาชนที่มารับการรักษา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยที่พึงจะได้รับนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานเด่น ๆ หลายชิ้น เช่น ผลงานวิจัยที่นักศึกษาและบุคลากร ทันตแพทย์ ชนะเลิศการประกวดในเวทีที่เผยแพร่ผลงานในหลายครั้ง ทั้งระดับประเทศและก้าวไกลถึงนานาชาติ มีการสร้างเครือข่ายและร่วมกันเป็นพันธมิตรกับนานาชาติ โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน โดยไม่ลืมที่จะคงความเป็นไทยและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมเดียวกันคู่ไปกับการพัฒนาสู่ความเป็นสากล สาขาวิชา »  ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก »  ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน »  ภาควิชาทันตกรรมชุมชน »  ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ »  ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ »  ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก »  ภาควิชาปริทันตวิทยา »  ภาควิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก »  ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูกขากรรไกร

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

June 12, 2017 C49CE3 0

คณะต่างๆ » คณะทันตแพทยศาสตร์ » คณะนิติศาสตร์ » คณะบริหารธุรกิจ » คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี » คณะพยาบาลศาสตร์ » คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ » คณะวิทยาศาสตร์ » คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ » คณะวิศวกรรมศาสตร์ » คณะศิลปกรรมศาสตร์ » คณะศึกษาศาสตร์ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ » คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ » คณะสัตวแพทยศาสตร์ » คณะสาธารณสุขศาสตร์ » คณะเกษตรศาสตร์ » คณะเทคนิคการแพทย์ » คณะเทคโนโลยี » คณะเภสัชศาสตร์ » คณะเศรษฐศาสตร์ » คณะแพทยศาสตร์ » บัณฑิตวิทยาลัย » วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น » วิทยาลัยนานาชาติ » วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ » วิทยาเขตหนองคาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

June 10, 2017 C49CE3 0

ประวัติ      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 เหตุผล โดยที่มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติให้สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษา ระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สถานศึกษาของรัฐดำเนินกิจการได้โดยอิสระสามารถพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัวมีเสรีภาพทางวิชาการและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัยฯ ดังนั้นสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 9 แห่ง ขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นหนึ่งในจำนวนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เน้นด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ที่มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ ทำการสอน ทำการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยต่อยอดให้ผู้สำเร็จการอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพจนถึงระดับปริญญา – วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เล่ม 92 ตอนที่ 48 หน้า 1 – วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 วิทยาลัยฯ ได้รับการอนุเคราะห์จากกรมธนารักษ์ได้อนุเคราะห์จัดสรรที่ดินบริเวณคลองหก ฝั่งตะวันตก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดเลขที่ 706 เนื้อที่ 610-3-41 ไร่ และบริเวณคลองรังสิตฝั่งเหนืออำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โฉนดเลขที่ 39 เนื้อที่ 109-3-04เพื่อก่อสร้างศูนย์กลางการศึกษาระดับปริญญา – พ.ศ. 2528 เริ่มขยายการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในวิทยาเขตต่างๆ – วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จพระเจา้ อยูหั่วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญ พระราชลัญจกรประจำพระองค์และพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นเครื่องหมายราชการของสถาบันฯ – วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระเจา้ อยูหั่วทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 6ก วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติฉบับนี้ มีผลให้เกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกอบด้วย 5 วิทยาเขต กระจายอยูทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ปัจจุบันเปิดสอน 4 คณะ ได้แก่ – คณะบริหารธุรกิจ – คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ – คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ – คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ปัจจุบันเปิดสอน 2 คณะ ได้แก่ – คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี – คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ปัจจุบันเปิดสอน 3 คณะ ได้แก่ – คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยนครพนม

June 10, 2017 C49CE3 0

ความเป็นมา มนพ.          มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่เกิดจากการหลอมรวมสถานศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่122 ตอนที่ 75 ก เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2548 จึงมีผลให้มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับการยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยนครพนม”ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2548 โดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัตินั้นให้รวม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม, วิทยาลัยเทคนิคนครพนม, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม, วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม, วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  มาจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม และให้มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนมดำเนินภารกิจภายใต้ภารกิจเดิมของสถานศึกษาที่นำมาหลอมรวม จัดการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หลักสูตรปริญญา ภายใต้ภาระกิจการหลอมรวมสถานศึกษาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งแตกต่างจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมที่จัดตั้งสถาบันขึ้นมาใหม่…. ปรัชญา/เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ ปรัชญา          “พัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม สัมพันธ์อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” เอกลักษณ์          “เสริมสร้างความรู้ สู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” อัตลักษณ์ ระดับอุดมศึกษา          1. มีสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ (Competency)          2. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Communication)          3. เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น สังคม อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Cultural Understanding)ระดับอาชีวศึกษา          ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์          “เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”          Nakhon Phanom University is a leading university in the Greater Mekong Sub-Region (GMS) พันธกิจ          พันธกิจที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนม และมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม          พันธกิจที่ 2 : วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม          พันธกิจที่ 3 : บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม          พันธกิจที่ 4 : ทำนุบำรุง ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง          พันธกิจที่ 5 : การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล เป้าประสงค์          1. บัณฑิตมีความรอบรู้ มีความสามารถ พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม          2. เป็นศูนย์กลางการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพการแข่งขันสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง          3. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการและวิชาชีพ ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ประเทศ และ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง          4. เป็นแหล่งทำนุบำรุง ส่งเสริม เผยแพร่ และเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ในระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง          5. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ตราสัญลักษณ์          ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนมมีลักษณะเป็นรูปหยดน้ำสีน้ำตาลประกอบด้วย องค์พระธาตุพนมอยู่บนดอกบัว ส่วนล่างขององค์พระธาตุพนมมีซุ้มประตูสี่ทิศบนคลื่นน้ำสีฟ้าจำนวนสามเส้น ภายในองค์พระธาตุพนมเป็นลายดอกบัวเจ็ดดอก โดยทั้งหมดอยู่ในวงรีลักษณะหยดน้ำและภายในมีวงรีสีเหลืองทองสองวง ระหว่างวงรีสีเหลืองทองมีรูปรวงข้าวสีเหลืองทองทั้งสองข้าง อ่านต่อ