คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

มิถุนายน 12, 2017 C49CE3 0

>> พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร >> สัตวศาสตร์ >> ส่งเสริมการเกษตร >> เศรษฐศาสตร์การเกษตร >> ประมง

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์

มิถุนายน 12, 2017 C49CE3 0

เว็บไซต์ : http://www.dentistry.kku.ac.th หมายเลขโทรศัพท์ : 043-202405 โทรสาร : 043-202862       คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันช อ่านต่อ

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

มิถุนายน 12, 2017 C49CE3 0

คณะต่างๆ » คณะทันตแพทยศาสตร์ » คณะนิติศาสตร์ » คณะบริหารธุรกิจ » คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี » คณะพยาบาลศาสตร์ » คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ » คณ อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

มิถุนายน 10, 2017 C49CE3 0

ประวัติ      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 เหตุผล โดยที่มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญั อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยนครพนม

มิถุนายน 10, 2017 C49CE3 0

ความเป็นมา มนพ.          มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่เกิดจากการหลอมรวมสถานศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ. อ่านต่อ