นศ.คณะวิทย์ฯ คว้ารางวัลจากการนำเสนอผลงาน ใน TNIAC 2017

มิถุนายน 13, 2017 C49CE3 0

  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย นายวชิรวิทย์ หมื่นเรือคำ  นางสาววิชญาพร สุด อ่านต่อ

ความร่วมมือด้านดนตรีระหว่างประเทศไทยและนิวซีแลนด์

มิถุนายน 13, 2017 C49CE3 0

  ความร่วมมือด้านดนตรีระหว่างประเทศไทยและนิวซีแลนด์ ต้อนรับการมาเยือนของเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ นายณัฐพล อ่านต่อ

คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

มิถุนายน 12, 2017 C49CE3 0

>> พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร >> สัตวศาสตร์ >> ส่งเสริมการเกษตร >> เศรษฐศาสตร์การเกษตร >> ประมง

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์

มิถุนายน 12, 2017 C49CE3 0

เว็บไซต์ : http://www.dentistry.kku.ac.th หมายเลขโทรศัพท์ : 043-202405 โทรสาร : 043-202862       คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันช อ่านต่อ

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

มิถุนายน 12, 2017 C49CE3 0

คณะต่างๆ » คณะทันตแพทยศาสตร์ » คณะนิติศาสตร์ » คณะบริหารธุรกิจ » คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี » คณะพยาบาลศาสตร์ » คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ » คณ อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยราชธานี

มิถุนายน 10, 2017 C49CE3 0

ประวัติมหาวิทยาลัย           มหาวิทยาลัยราชธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือถือกำเนิดขึ้นจากความต้องการทางการศึกษาของเยาวชนในภ อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มิถุนายน 10, 2017 C49CE3 0

ความเป็นมา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2531 โดย น อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

มิถุนายน 10, 2017 C49CE3 0

ประวัติ           มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น  มีประวัติอันยาวนานในการทุ่มเทให้กับงานบริการด้านการศึกษาแก่ประชาชนและชุมชนในจังหวัดอ อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

มิถุนายน 10, 2017 C49CE3 0

ประวัติ      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 เหตุผล โดยที่มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญั อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มิถุนายน 10, 2017 C49CE3 0

” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ” เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ และอยู่ในกำกับของรัฐบาลที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชท อ่านต่อ