Quick Win การศึกษา

Quick Win การศึกษา

กรกฎาคม 12, 2018 C49CE3 0

คณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) และรัฐบาล เร่งผลักดันผลงานเป็นการใหญ่ เข็น พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 ออกมาใช้บั อ่านต่อ