สองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยได้รับการตัดสินให้รับ Fellowship ของ สออ.

June 13, 2017 C49CE3 0

  สองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยได้รับการตัดสินให้รับ Fellowship ของ สออ. ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในฐานะประธานสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สออ.ประเทศไทย) และศาสตราจารย์ ดร.ยูเป็ง แยน ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เข้าร่วมประชุมกรรมการสมาคม(ASAIHL Board of Trustees) ครั้งที่ 146 และสัมมนาวิชาการ 2017 ASAIHL Conference ที่มหาวิทยาลัยฮาซานุดดิน เมืองมากัสซ่าร์ ในจังหวัดซูลาเวซีใต้ เกาะซูลาเวซี ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 16 – 19 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ในการประชุมกรรมการสมาคมนั้น ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า ในตำแหน่งรองประธานคนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม เนื่องจากประธานไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ และ รองศาสตราจารย์ ดร.นินนาท  โอฬารวรวุฒิ เลขาธิการ ASAIHL ทำหน้าที่เลขานุการการประชุม ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวมีวาระการประชุมที่เกี่ยวสถาบันอุดมศึกษาของไทยหลายวาระ แต่ที่น่าสนใจคือ ที่ประชุมกรรมการได้ตัดสินให้โปรแกรมแลกเปลี่ยนนักวิชาการระหว่างสมาชิก ASAIHL ที่ได้รับ Fellowship เพียงสองคู่สมาชิก ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยสองแห่ง คือ คู่แรกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ Universiti Sains Malaysia in Penang กับ คู่ทีสอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี กับ University of Hong Kong นอกจากนั้นกรรมการสมาคมยังมีมติแต่งตั้งคณะบรรณาธิการวารสารวิชาการ ASAIHL Journal of Higher Education ประกอบด้วยนักวิชาการชาติต่าง ๆ จำนรวน 13 คน จากประเทศสิงคโปร์ ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา ศรีลังกา มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย กัมพูชา โปแลนด์ ฝรั่งเศส และจากประเทศไทยซึ้งเป็นนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 3 คน คือ ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ศาสตราจารย์ ดร. หนึ่ง เตียอำรุง และ รองศาสตราจารย์ ดร. รัตติกร ยิ้มนิรัญ สำหรับการสัมมนาวิชาการ ได้ใช้แนวคิดหลักคือ  “Higher Education Challenges in Shaping the Nation Competitiveness” มีผลงานของนักวิจัยไทยที่ได้รับคัดเลือกจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 38  ที่ มทส. เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 และนักวิจัยอื่นของไทยที่ร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนี้ จำนวน 4 ท่าน ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า “อยากเห็นสถาบันอุดมศึกษาของไทยได้มีความร่วมมือกับสถาบันในภูมภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมหาวิทยาลัยระดับโลกมากขึ้น ซึ่งจะมีส่วนอย่างยิ่งในการพัฒนามาตรฐานอุดมศึกษาของไทยให้ทัดเทียมกับมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาในประชาคมโลก ซึ่งมั่นใจว่าเรามีศักยภาพสูงพอ  ควบคู่ไปกับนโยบายรัฐบาลที่ไฟเขียวให้มหาวิทยาลัยจากต่างประเทศมาเปิดสาขาในประเทศไทยได้” ศาสตราจารย์ อ่านต่อ

ม.อุบลฯ ลงนาม จัดทำประกันภัยกลุ่ม (ประเภทอุบัติเหตุ) สำหรับนักศึกษา

June 13, 2017 C49CE3 0

           เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีลงนามในสัญญา จัดทำประกันภัยกลุ่ม (ประเภทอุบัติเหตุ) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีคู่สัญญา คือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัทไทยไพบูลย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินการให้ความคุ้มครองการประกันชีวิตตามกรมธรรม์ประกันภัย แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมี นายทรงพล  อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นผู้แทนลงนามของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมีนายอุทัย  สรรเสริญศักดิ์  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด เป็นผู้แทนลงนามของบริษัทไทยไพบูลย์ ประกันภัย จำกัด พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานพัฒนานักศึกษา รวมเป็นสักขีพยานในการลงนามในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบุณฑริก  สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)           ทั้งนี้ นายทรงพล  อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความยินดีที่จะได้ร่วมงานกับ บริษัทไทยไพบูลย์ประกันภัย ซึ่งเป็น บริษัทในเครือของ ไทยประกันชีวิต ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับด้านการให้บริการประกันชีวิตในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ในการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อมาให้บริการประกันภัยอุบัติเหตุแก่นักศึกษา ม.อุบลฯ ทางคณะกรรมการยึดประโยชน์ที่ นักศึกษาจะได้รับเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพการให้บริการ การช่วยเหลือติดต่อประสานงานต่างๆ ในกรณีที่ นักศึกษาประสบอุบัติเหตุ ทั้งนี้เพื่อให้สถานการณ์ได้รับการคลี่คลายหรือบรรเทาความเดือดร้อนต่างๆอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งประสบการณ์ในการให้บริการด้านประกันชีวิตของบริษัทที่มีมาอย่างยาวนาน เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คณะกรรมการตัดสินใจเลือก บริษัทไทยไพบูลย์ประกันภัย เพื่อมาดูแลนักศึกษาของเรา           หาก นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สามารถดำเนินการเบิกจ่ายค่าสินไหมทดแทน (กรณีประสบอุบัติเหตุ) ตามกรมธรรม์ความคุ้มครองประกันภัย ได้ที่ สำนักงานพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) โทร 045-353091 หรือติดต่อคุณกฤษกร  ปาริโชติ หมายเลขโทรศัพท์ 091-8355068

นศ.ม.อุบลฯ ออกค่ายอาสาฯ ลงพื้นที่ชุมชนสร้างอาคารห้องสมุด เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต

June 13, 2017 C49CE3 0

              ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ลงพื้นที่ชุมชน ออกค่ายอาสาฯ สร้างอาคารห้องสมุด เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ณ  โรงเรียนบ้านหนองกบ ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2560  โดยมี อาจารย์ทรงพล   อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานพัฒนานักศึกษา และองค์การนักศึกษา ม.อุบลฯ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นักศึกษา ซึ่งมี นายทรงศักดิ์  พรหมธิดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกบ และคณะครูให้การต้อนรับ และ  นายกฤตภพ  อนุพันธ์ ประธานชมรมฯ ได้นำเสนอข้อมูลพร้อมนำชมค่าย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา             นายกฤตภพ  อนุพันธ์ ประธานชมรมฯ กล่าวว่า โครงการค่ายอาสาฯ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ นักศึกษา ม.อุบลฯ ให้ความสนใจเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์  ชมรมอาสาฯ ได้เสนอโครงการ กำหนดรูปแบบการทำค่าย กำหนดลงพื้นที่ ณ  โรงเรียนบ้านหนองกบ ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นักศึกษา ทุกคณะ ทุกชั้นปี จำนวนกว่า 120 คน เข้าร่วม กำหนดให้มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ ก่อสร้างอาคารหอสมุด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงสนามเด็กเล่น ทาสีรั้ว ป้าย ปรับปรุงทัศนียภาพพื้นที่ให้สวยงาม จัดกิจกรรมสันทนาการให้กับน้องๆนักเรียน และยังได้เรียนรู้วิถีชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมชนบท สร้างประสบการณ์ชีวิต ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้  สิ่งสำคัญที่สุดในการออกค่ายอาสาฯ นอกจากการทำประโยชน์ให้กับสังคมร่วมกัน ซึ่งถือเป็นแนวคิดสำคัญของคนค่าย ที่ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ ได้ปฏิบัติร่วมกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันแล้ว ค่ายอาสายังสร้างประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนให้กับทุกคนได้เป็นอย่างดี ทั้งการวางแผน การแก้ปัญหา การทำงานร่วมกัน ความรักความสามัคคี ตลอดจนประสบการณ์ดีๆในชีวิต ของชาวค่ายที่ แม้ช่วงระยะเวลาที่เราอยู่ร่วมกันในช่วงเวลาอันสั้นเพียง 10 วัน แต่ก็เป็นช่วงเวลาที่มีความหมายอันยาวนานของมิตรภาพ นายกฤตภพ  อนุพันธ์ ประธานชมรมฯ กล่าว

นศ.คณะวิทย์ฯ คว้ารางวัลจากการนำเสนอผลงาน ใน TNIAC 2017

June 13, 2017 C49CE3 0

  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย นายวชิรวิทย์ หมื่นเรือคำ  นางสาววิชญาพร สุดกระโทก และนางสาวสมิตา สุรโรจน์ประจักษ์ ที่มี ผศ.ดร.ธีระยุทธ ทองเครือ เป็นที่ปรึกษา  ได้ร่วมนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า  ในหัวข้อเรื่อง “ระบบแจ้งเตือนอุบัติเหตุอัตโนมัติโดยใช้เพอร์เซปตรอนหลายชั้น” (Automatic Accident Alert System using Multi-layer Perceptron) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4   The TNI Academic Conference 2017  ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560    ซึ่งผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล “Good Paper Award”   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา มา ณ โอกาสนี้

ความร่วมมือด้านดนตรีระหว่างประเทศไทยและนิวซีแลนด์

June 13, 2017 C49CE3 0

  ความร่วมมือด้านดนตรีระหว่างประเทศไทยและนิวซีแลนด์ ต้อนรับการมาเยือนของเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ นายณัฐพล ทรัพย์สินสุนทร ที่ปรึกษา และอาจารย์จากโรงเรียนดนตรีจากประเทศนิวซีแลน New Zealand School of Music (NZSM)                คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี พร้อมด้วยทีมผู้บริหารคณะฯและบุคคลากร ได้ให้การต้อนรับการมาเยือนของเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ นายณัฐพล ทรัพย์สินสุนทร ที่ปรึกษา และอาจารย์จากโรงเรียนดนตรีจากประเทศนิวซีแลน New Zealand School of Music (NZSM) ประกอบไปด้วย Associate Prof.Dr. Dugal McKinon  Acting Director of NZSM และ Prof.Donald Maurice Professor of Music ในเวลา 10.00 น. วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 260 ณ ห้องประชุม สิริคุณากร 2 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร                การเดินทางของเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตันพร้อมคณะในครั้งนี้เพื่อเป็นการหารือระหว่างเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตันและนายพงศกร อุปนิ อาจารย์พิเศษ สาขาดุริยางคศิลป์และคณาจารย์จากสายดริยางคศิลป์  มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับทางผู้บริหารของ New Zealand School of Music เพื่อปูทางไปสู่ความร่วมมือกันระหว่าง 2 สถาบันในด้านต่างๆทั้งด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์สายดนตรีและการมีส่วนร่วมการทำงานวิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับสถาบันทั้ง 2 อีกทั้งยังมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทย เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงประเทศไทยของชาวนิวซีแลนด์ รวมทั้งส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม สร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชนของไทยและนิวซีแลนด์อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายทางสถานบันการศึกษาของไทยและนิวซีแลนด์อีกด้วย เสร็จสิ้นจากการพูดคุย ทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้นำท่านเอกอัครราชทูตและคณะ ได้เดินทางเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยด้วยรถ Shuttle Bus ในช่วงบ่ายนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตันพร้อมคณะ  ได้เดินทางเพื่อเยี่ยมชมการเรียนการสอนของทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ ด้านการดนตรีและการแสดงวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านของไทย จากนักศึกษาคณะฯ และได้ปรึกษาหารือต่อจากเมื่อช่วงเช้า ทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้จัดการแสดงการลำกลอน โดย นางวันดี พลทองสถิต ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีพื้นบ้าน ให้ได้รับชม NZSM ถือเป็นโรงเรียนด้านการดนตรีที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของนิวซีแลนด์ โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง Victoria University of Wellington และ Massey University ปัจจุบัน NZSM เปิดสอนวิชาการดนตรีในสาขาต่างๆเช่น ดนตรีคลาสิก การประพันธ์ดนตรี อ่านต่อ

คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

June 12, 2017 C49CE3 0

>> พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร >> สัตวศาสตร์ >> ส่งเสริมการเกษตร >> เศรษฐศาสตร์การเกษตร >> ประมง

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์

June 12, 2017 C49CE3 0

เว็บไซต์ : http://www.dentistry.kku.ac.th หมายเลขโทรศัพท์ : 043-202405 โทรสาร : 043-202862       คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน ด้านทันตแพทยศาสตร์และทันตสาธารณสุข ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2522 เป็น 1 ใน 21 คณะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีหน้าที่หลักในการผลิตบัณฑิตทันตแพทย์เพื่อสร้างเสริม-ป้องกัน และบำบัดโรคในช่องปากแก่ประชาชนนอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์การศึกษาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ และศูนย์ทันตกรรมและทันตสาธารณสุขแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง     การศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีตั้งแต่ หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี จนถึงปริญญาเอก จัดเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ก้าวไปสู่มาตรฐานสากลระดับนานาชาติ เป็นที่ยอมรับของวงการทันตแพทย์ไทยในปัจจุบัน ทั้งความสามารถด้านการวิจัยและความสามารถเฉพาะทางทันตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพเฉพาะทางให้แก่ทันตแพทย์ผู้สนใจ       ปัจจุบันคณะทันตแพทยศาสตร์  มีวิสัยทัศน์เป็นสถาบันชั้นนำทางวิชาการ และวิจัยระดับอาเซียน เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตได้มาตรฐานวิชาชีพ ภายใต้พันธกิจผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  และได้มาตรฐานวิชาชีพ สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ ให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างมีคุณภาพและเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ  สืบสานประเพณีและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  มีการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เพื่อให้เกิดบรรยากาศการทำงานที่มีความสุข       ผลงานหรือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคณะ การที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มข. มีชัยภูมิที่ตั้งอยู่แวดล้อมด้วยคณะต่าง ๆ ในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ อันได้แก่คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ ก่อให้เกิดความร่วมมือกันให้การรักษาผู้ป่วยแบบสหวิทยาการ ซึ่งผลที่ได้คือผู้ป่วยได้รับบริการและการรักษาอย่างครบวงจร มีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาทั้งต่อทีมแพทย์ด้วยกันเองและประชาชนที่มารับการรักษา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยที่พึงจะได้รับนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานเด่น ๆ หลายชิ้น เช่น ผลงานวิจัยที่นักศึกษาและบุคลากร ทันตแพทย์ ชนะเลิศการประกวดในเวทีที่เผยแพร่ผลงานในหลายครั้ง ทั้งระดับประเทศและก้าวไกลถึงนานาชาติ มีการสร้างเครือข่ายและร่วมกันเป็นพันธมิตรกับนานาชาติ โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน โดยไม่ลืมที่จะคงความเป็นไทยและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมเดียวกันคู่ไปกับการพัฒนาสู่ความเป็นสากล สาขาวิชา »  ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก »  ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน »  ภาควิชาทันตกรรมชุมชน »  ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ »  ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ »  ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก »  ภาควิชาปริทันตวิทยา »  ภาควิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก »  ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูกขากรรไกร

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

June 12, 2017 C49CE3 0

คณะต่างๆ » คณะทันตแพทยศาสตร์ » คณะนิติศาสตร์ » คณะบริหารธุรกิจ » คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี » คณะพยาบาลศาสตร์ » คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ » คณะวิทยาศาสตร์ » คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ » คณะวิศวกรรมศาสตร์ » คณะศิลปกรรมศาสตร์ » คณะศึกษาศาสตร์ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ » คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ » คณะสัตวแพทยศาสตร์ » คณะสาธารณสุขศาสตร์ » คณะเกษตรศาสตร์ » คณะเทคนิคการแพทย์ » คณะเทคโนโลยี » คณะเภสัชศาสตร์ » คณะเศรษฐศาสตร์ » คณะแพทยศาสตร์ » บัณฑิตวิทยาลัย » วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น » วิทยาลัยนานาชาติ » วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ » วิทยาเขตหนองคาย

มหาวิทยาลัยราชธานี

June 10, 2017 C49CE3 0

ประวัติมหาวิทยาลัย           มหาวิทยาลัยราชธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือถือกำเนิดขึ้นจากความต้องการทางการศึกษาของเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น และสำหรับผู้แสวงหาความก้าวหน้าในทางวิชาการได้มีโอกาสศึกษาเพิ่มเติม โดยมุ่งหวังให้บัณฑิตมีศักยภาพเพียงพอในการนำความรู้และประการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชาการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนากำลังคนอย่างเป็นสากลเพื่อเป็นฐานของการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีในประเทศ และสนองความต้องการทรัพยากรบุคคลระดับสูงของประเทศ คณะผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชธานี มีปณิธานที่จะถ่ายทอดความรู้ ควบคู่กับการเสริมสร้างคุณธรรมและส่งเสริมความก้าวหน้าให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและสติปัญญา ตลอดจนสนองความต้องการกำลังคนของประเทศ มหาวิทยาลัยราชธานี ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งจากทบวงมหาวิทยาลัย ในนามวิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๓๖ ณ เลขที่ ๔๘๗ ถนนชยางกูร ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๕-๓๑๒-๑๗๖-๗ และได้รับรองวิทยฐานะจากทบวงมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่  ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๖ ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนประเภทสภาบันจาก “วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี” เป็น “มหาวิทยาลัยราชธานี” จากกระทรวงศึกษาธิการเมื่อ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๖ ในปีการศึกษาแรกของการดำเนินการสอน มหาวิทยาลัยราชธานีได้รับความเห็นชอบให้เปิดดำเนินการ ๒ คณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๔ ปี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ต่อเนื่อง ๒ ปี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ๔ ปี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การงานและสังคม โดยส่วนร่วม มหาวิทยาลัยได้ขยายคณะและสาขาเพิ่มขึ้นอีก ๖ สาขา ในปีการศึกษา ๒๕๓๗-๒๕๓๘ ได้แก่หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ในปีการศึกษา ๒๕๔๔ มหาวิทยาลัยราชธานี ได้เปิดดำเนินการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้นอีก ๑ หลักสูตร คือหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยราชธานีได้รับอนุมัติให้เปิดดำเนินการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้นอีก ๕ สาขาวิชา คือ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ๔ สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาการพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช และสาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ในปีการศึกษา ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยราชธานีได้รับอนุมัติให้เปิดดำเนินการสอนในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตอีก ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยราชธานีได้รับอนุมัติให้เปิดดำเนินการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาอีก ๒ หลักสูตร คือหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และในหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต จำนวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยราชธานี ได้รับอนุมัติให้เปิดดำเนินการสอนในหลักสูตรปริญญาบัณฑิต เพิ่มอีก ๑ หลักสูตร คือหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ในปีการศึกษา อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

June 10, 2017 C49CE3 0

ความเป็นมา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2531 โดย นายสุบิน ปิ่นขยัน ซึ่ง เป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น เป็นผู้ลงนาม ออกใบอนุญาตจัดตั้งในนามของ วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ว.ภ.น.) หรือ North Eastern College (N.E.C.) ผู้ริเริ่มในการก่อตั้งซึ่งได้รับอนุมัติเป็น ผู้รับใบอนุญาต คือ ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ พร้อมด้วยความสนับสนุนของ ดร.มังกร ภักดิ์โพธิ์ ซึ่ง ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานสภาวิทยาลัยในขณะนั้นจึงถือว่าบุคคลทั้งสองเป็น ผู้ให้กำเนิดแก่สถาบันการศึกษาแห่งนี้ เปรียบเสมือนเป็นผู้เปิดโอกาสทางการศึกษาและสัมมาชีพในระดับสูงให้แก่ กุลบุตรกุลธิดาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีทางเลือกในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้อย่างน่าภาคภูมิใจ วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มก่อตั้งโดยการแนะนำของคณะที่ปรึกษา ซึ่งเป็นทั้งนักวิชาการและนักบริหาร โดยได้เตรียมการก่อตั้ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2522 เริ่มปรับพื้นที่ริมถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งอยู่ห่างจากขอบถนนมิตรภาพประมาณ 200 เมตร บนเนื้อที่ 47 ไร่ 3 งาน 51.1 ตารางวา ได้วางศิลาฤกษ์อาคารบริหาร ซึ่งปัจจุบันคือ อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 แล้วลงมือก่อสร้างและจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ รวมเป็นเงินลงทุนระยะเริ่มต้น จำนวน 90 ล้านบาท คณะผู้ดำเนินการก่อตั้งวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจากคณะกรรมการที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนมากที่ได้ให้ข้อเสนอแนะและให้ความช่วยเหลือจนกระทั่ง สามารถดำเนินการก่อตั้งได้ตามกำหนดเวลาซึ่งในวันรับมอบใบอนุญาตก่อตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน ปลัดทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น ได้กล่าวคำปราศรัยในตอนหนึ่งว่า ? ทบวงมหาวิทยาลัยขอต้อนรับวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 25 และขอชมเชยที่วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่ สามารถยื่นเรื่องขอจัดตั้งเสร็จ ในระยะเวลาที่ทบวงมหาวิทยาลัยกำหนดคือภายในระยะเวลา 3 เดือน เนื่องจากวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพร้อมในด้านต่างๆ เป็นอย่างมาก เช่น ด้านเงินทุน ที่ดิน และทรัพย์สินต่างๆ ซึ่งผู้ขอจัดตั้งรายอื่นน่าที่จะยึดเป็นแบบอย่างได้ ด้วยผลงานการพัฒนาวิทยาลัยด้านต่างๆ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมในเรื่องการจัดการศึกษา ที่สามารถผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่มีคุณวุฒิ คุณธรรม และคุณภาพ วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้รับใบอนุญาตให้เปลี่ยนประเภท จากวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North Eastern University : N.E.U.) เมื่อวันที่b> 27 ธันวาคม 2542 โดยนายประจวบ ไชยสาส์น รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยเป็นผู้ลงนาม ในใบอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน    ปีการศึกษาที่เริ่มทำการเปิดกาสอน  ปีการศึกษา สาขาวิชาที่เปิดสอน  2531 ทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินการธนาคาร และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  2532 ทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ใน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร 4 ปี (วศ.บ.) และหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี (อส.บ.) อ่านต่อ