ความร่วมมือด้านดนตรีระหว่างประเทศไทยและนิวซีแลนด์

ความร่วมมือด้านดนตรีระหว่างประเทศไทยและนิวซีแลนด์

ต้อนรับการมาเยือนของเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ นายณัฐพล ทรัพย์สินสุนทร ที่ปรึกษา และอาจารย์จากโรงเรียนดนตรีจากประเทศนิวซีแลน New Zealand School of Music (NZSM)

               คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี พร้อมด้วยทีมผู้บริหารคณะฯและบุคคลากร ได้ให้การต้อนรับการมาเยือนของเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ นายณัฐพล ทรัพย์สินสุนทร ที่ปรึกษา และอาจารย์จากโรงเรียนดนตรีจากประเทศนิวซีแลน New Zealand School of Music (NZSM) ประกอบไปด้วย Associate Prof.Dr. Dugal McKinon  Acting Director of NZSM และ Prof.Donald Maurice Professor of Music ในเวลา 10.00 น. วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 260 ณ ห้องประชุม สิริคุณากร 2 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร

               การเดินทางของเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตันพร้อมคณะในครั้งนี้เพื่อเป็นการหารือระหว่างเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตันและนายพงศกร อุปนิ อาจารย์พิเศษ สาขาดุริยางคศิลป์และคณาจารย์จากสายดริยางคศิลป์  มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับทางผู้บริหารของ New Zealand School of Music เพื่อปูทางไปสู่ความร่วมมือกันระหว่าง 2 สถาบันในด้านต่างๆทั้งด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์สายดนตรีและการมีส่วนร่วมการทำงานวิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับสถาบันทั้ง 2 อีกทั้งยังมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทย เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงประเทศไทยของชาวนิวซีแลนด์ รวมทั้งส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม สร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชนของไทยและนิวซีแลนด์อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายทางสถานบันการศึกษาของไทยและนิวซีแลนด์อีกด้วย เสร็จสิ้นจากการพูดคุย ทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้นำท่านเอกอัครราชทูตและคณะ ได้เดินทางเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยด้วยรถ Shuttle Bus

ในช่วงบ่ายนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตันพร้อมคณะ  ได้เดินทางเพื่อเยี่ยมชมการเรียนการสอนของทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ ด้านการดนตรีและการแสดงวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านของไทย จากนักศึกษาคณะฯ และได้ปรึกษาหารือต่อจากเมื่อช่วงเช้า ทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้จัดการแสดงการลำกลอน โดย นางวันดี พลทองสถิต ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีพื้นบ้าน ให้ได้รับชม

NZSM ถือเป็นโรงเรียนด้านการดนตรีที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของนิวซีแลนด์ โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง Victoria University of Wellington และ Massey University ปัจจุบัน NZSM เปิดสอนวิชาการดนตรีในสาขาต่างๆเช่น ดนตรีคลาสิก การประพันธ์ดนตรี ดนตรีแจ๊ส ดนตรีศึกษา (รวมถึงสาขาดนตรีชาติพันธุ์) ดนตรีบำบัด รวมถึงงานวิจัยทางด้านดนตรี