มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

มิถุนายน 10, 2017 C49CE3 0

ประวัติ           มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น  มีประวัติอันยาวนานในการทุ่มเทให้กับงานบริการด้านการศึกษาแก่ประชาชนและชุมชนในจังหวัดอ อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

มิถุนายน 10, 2017 C49CE3 0

ประวัติ      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 เหตุผล โดยที่มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญั อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มิถุนายน 10, 2017 C49CE3 0

” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ” เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ และอยู่ในกำกับของรัฐบาลที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชท อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยนครพนม

มิถุนายน 10, 2017 C49CE3 0

ความเป็นมา มนพ.          มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่เกิดจากการหลอมรวมสถานศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ. อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มิถุนายน 10, 2017 C49CE3 0

ประวัติ มทส.          ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 รัฐบาลมี นโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาคและ ชนบ อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มิถุนายน 9, 2017 C49CE3 0

ประวัติ ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น       “การตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้นอีกแห่งหนึ่งนั้น เป็นคุณอย่างยิ่ง เพราะทำให้การศึกษาชั้นสูงขยาย อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มิถุนายน 9, 2017 C49CE3 0

ประวัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา ๒๕๓๑ ภายใต้ชื่อ &#82 อ่านต่อ