udhr601

อธิการบดีราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น แจงกรณีนักศึกษาไม่ได้ใบรับรองวิชาชีพ

October 6, 2017 C49CE3 0

อธิการบดีราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น แจงกรณีนักศึกษาไม่ได้ใบรับรองวิชาชีพ กรณีนักศึกษาจบใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จังหวัดขอนแก่น ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม และฟ้องศาลปกครอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อขอความเป็นธรรมและต้องการให้มหาวิทยาลัยฯ รับผิดชอบ หลังจากที่จบการศึกษาคณะครุศาสตร์หลักสูตร 5 ปี แต่คุรุสภาไม่ออกใบประกอบวิชาชีพครูให้ ทำให้นักศึกษา 8 คน ที่สอบติดข้าราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย ไม่สามารถบรรจุเข้ารับราชการครูได้ เพราะหลักสูตรไม่ผ่านการประเมินจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. 3 สาขา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์นั้น  ด้านอธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย ที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งได้ไม่นานชี้แจงว่า เมื่อปี 2555 ผลการประเมินหลักสูตรดังกล่าวไม่ผ่านการประเมินจาก สกอ.ใน 3 สาขาดังกล่าวจริง จากปัญหาบุคลากร โดยทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งหนังสือทักท้วงไป ซึ่งก็ไม่ได้มีการตอบกลับมา ประกอบกับต่อมาไม่นาน ทาง สกอ.ได้เข้ามาประเมินผลหลักสูตรทั้งมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งผ่านการประเมินทั้งหมด ผู้บริหารในยุคนั้นจึงเข้าใจว่า 3 สาขาที่มีปัญหา ผ่านการประเมินแล้ว ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าศึกษาในปี 2555 ใน 3 สาขา มีทั้งสิ้น 106 คน ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้เข้ามาช่วยเหลือเบื้องต้น ด้วยการประสานหางานให้ 60 คนแล้ว ทั้งนี้ นักศึกษาที่สอบติดครูผู้ช่วย แต่ไม่สามารถเข้ารับราชการได้ทั้ง 8 คน ทางมหาวิทยาลัย จะประสานให้เข้าทำงานเป็นครูในโรงเรียนสาธิต และทำงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยไปพลางก่อน

udhr60

โพลชี้การสอนในห้องเรียนส่งผลปฏิรูปสูงสุด

October 6, 2017 C49CE3 0

รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า จากการสำรวจโพล Education Watch เรื่อง “ปัจจัยความสำเร็จและความล้มเหลวของการปฏิรูปการศึกษาไทย” พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษา ในระดับสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนและการวัดผลในชั้นเรียน,การเปลี่ยนแปลงการผลิตและพัฒนาครู, การเปลี่ยนแปลงนโยบายของ ศธ. ส่วนปัจจัยที่เกี่ยวข้องในระดับต่ำสุด 3 ระดับ ได้แก่ การตั้งกองทุนสนับสนุนผู้ขาดแคลนและด้อยโอกาส, การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของ ศธ., การเปลี่ยนแปลงการบริหารงานของศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อดูในรายละเอียดนั้น ด้านนโยบายการศึกษาพบว่า นโยบายไม่ตอบโจทย์และความต้องการที่แท้จริงของครูและนักเรียน, ด้านการบริหารจัดการ พบว่า ศึกษาธิการและศึกษาธิการจังหวัดไม่สามารถประสานงานกับเขตพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ, ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน พบว่า หลักสูตรแกนกลางไม่เหมาะสมกับความต้องการของพื้นที, ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า ข้อสอบระดับประเทศไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนและยากเกินไป , ด้านครู พบว่า การมุ่งทำผลงานเลื่อนวิทยฐานะที่ไม่ได้ช่วยพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง, ด้านประกันคุณภาพ พบว่า ครูเสียเวลากับการเตรียมรับการประกันคุณภาพ ทั้งการประกันคุณภาพไม่ได้มีส่วนช่วยพัฒนาสถานศึกษาอย่างแท้จริง.