สองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยได้รับการตัดสินให้รับ Fellowship ของ สออ.

June 13, 2017 C49CE3 0

  สองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยได้รับการตัดสินให้รับ Fellowship ของ สออ. ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในฐานะประธานสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สออ.ประเทศไทย) และศาสตราจารย์ ดร.ยูเป็ง แยน ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เข้าร่วมประชุมกรรมการสมาคม(ASAIHL Board of Trustees) ครั้งที่ 146 และสัมมนาวิชาการ 2017 ASAIHL Conference ที่มหาวิทยาลัยฮาซานุดดิน เมืองมากัสซ่าร์ ในจังหวัดซูลาเวซีใต้ เกาะซูลาเวซี ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 16 – 19 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ในการประชุมกรรมการสมาคมนั้น ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า ในตำแหน่งรองประธานคนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม เนื่องจากประธานไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ และ รองศาสตราจารย์ ดร.นินนาท  โอฬารวรวุฒิ เลขาธิการ ASAIHL ทำหน้าที่เลขานุการการประชุม ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวมีวาระการประชุมที่เกี่ยวสถาบันอุดมศึกษาของไทยหลายวาระ แต่ที่น่าสนใจคือ ที่ประชุมกรรมการได้ตัดสินให้โปรแกรมแลกเปลี่ยนนักวิชาการระหว่างสมาชิก ASAIHL ที่ได้รับ Fellowship เพียงสองคู่สมาชิก ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยสองแห่ง คือ คู่แรกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ Universiti Sains Malaysia in Penang กับ คู่ทีสอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี กับ University of Hong Kong นอกจากนั้นกรรมการสมาคมยังมีมติแต่งตั้งคณะบรรณาธิการวารสารวิชาการ ASAIHL Journal of Higher Education ประกอบด้วยนักวิชาการชาติต่าง ๆ จำนรวน 13 คน จากประเทศสิงคโปร์ ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา ศรีลังกา มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย กัมพูชา โปแลนด์ ฝรั่งเศส และจากประเทศไทยซึ้งเป็นนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 3 คน คือ ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ศาสตราจารย์ ดร. หนึ่ง เตียอำรุง และ รองศาสตราจารย์ ดร. รัตติกร ยิ้มนิรัญ สำหรับการสัมมนาวิชาการ ได้ใช้แนวคิดหลักคือ  “Higher Education Challenges in Shaping the Nation Competitiveness” มีผลงานของนักวิจัยไทยที่ได้รับคัดเลือกจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 38  ที่ มทส. เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 และนักวิจัยอื่นของไทยที่ร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนี้ จำนวน 4 ท่าน ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า “อยากเห็นสถาบันอุดมศึกษาของไทยได้มีความร่วมมือกับสถาบันในภูมภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมหาวิทยาลัยระดับโลกมากขึ้น ซึ่งจะมีส่วนอย่างยิ่งในการพัฒนามาตรฐานอุดมศึกษาของไทยให้ทัดเทียมกับมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาในประชาคมโลก ซึ่งมั่นใจว่าเรามีศักยภาพสูงพอ  ควบคู่ไปกับนโยบายรัฐบาลที่ไฟเขียวให้มหาวิทยาลัยจากต่างประเทศมาเปิดสาขาในประเทศไทยได้” ศาสตราจารย์ อ่านต่อ

ม.อุบลฯ ลงนาม จัดทำประกันภัยกลุ่ม (ประเภทอุบัติเหตุ) สำหรับนักศึกษา

June 13, 2017 C49CE3 0

           เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีลงนามในสัญญา จัดทำประกันภัยกลุ่ม (ประเภทอุบัติเหตุ) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีคู่สัญญา คือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัทไทยไพบูลย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินการให้ความคุ้มครองการประกันชีวิตตามกรมธรรม์ประกันภัย แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมี นายทรงพล  อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นผู้แทนลงนามของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมีนายอุทัย  สรรเสริญศักดิ์  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด เป็นผู้แทนลงนามของบริษัทไทยไพบูลย์ ประกันภัย จำกัด พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานพัฒนานักศึกษา รวมเป็นสักขีพยานในการลงนามในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบุณฑริก  สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)           ทั้งนี้ นายทรงพล  อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความยินดีที่จะได้ร่วมงานกับ บริษัทไทยไพบูลย์ประกันภัย ซึ่งเป็น บริษัทในเครือของ ไทยประกันชีวิต ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับด้านการให้บริการประกันชีวิตในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ในการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อมาให้บริการประกันภัยอุบัติเหตุแก่นักศึกษา ม.อุบลฯ ทางคณะกรรมการยึดประโยชน์ที่ นักศึกษาจะได้รับเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพการให้บริการ การช่วยเหลือติดต่อประสานงานต่างๆ ในกรณีที่ นักศึกษาประสบอุบัติเหตุ ทั้งนี้เพื่อให้สถานการณ์ได้รับการคลี่คลายหรือบรรเทาความเดือดร้อนต่างๆอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งประสบการณ์ในการให้บริการด้านประกันชีวิตของบริษัทที่มีมาอย่างยาวนาน เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คณะกรรมการตัดสินใจเลือก บริษัทไทยไพบูลย์ประกันภัย เพื่อมาดูแลนักศึกษาของเรา           หาก นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สามารถดำเนินการเบิกจ่ายค่าสินไหมทดแทน (กรณีประสบอุบัติเหตุ) ตามกรมธรรม์ความคุ้มครองประกันภัย ได้ที่ สำนักงานพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) โทร 045-353091 หรือติดต่อคุณกฤษกร  ปาริโชติ หมายเลขโทรศัพท์ 091-8355068

นศ.ม.อุบลฯ ออกค่ายอาสาฯ ลงพื้นที่ชุมชนสร้างอาคารห้องสมุด เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต

June 13, 2017 C49CE3 0

              ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ลงพื้นที่ชุมชน ออกค่ายอาสาฯ สร้างอาคารห้องสมุด เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ณ  โรงเรียนบ้านหนองกบ ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2560  โดยมี อาจารย์ทรงพล   อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานพัฒนานักศึกษา และองค์การนักศึกษา ม.อุบลฯ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นักศึกษา ซึ่งมี นายทรงศักดิ์  พรหมธิดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกบ และคณะครูให้การต้อนรับ และ  นายกฤตภพ  อนุพันธ์ ประธานชมรมฯ ได้นำเสนอข้อมูลพร้อมนำชมค่าย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา             นายกฤตภพ  อนุพันธ์ ประธานชมรมฯ กล่าวว่า โครงการค่ายอาสาฯ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ นักศึกษา ม.อุบลฯ ให้ความสนใจเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์  ชมรมอาสาฯ ได้เสนอโครงการ กำหนดรูปแบบการทำค่าย กำหนดลงพื้นที่ ณ  โรงเรียนบ้านหนองกบ ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นักศึกษา ทุกคณะ ทุกชั้นปี จำนวนกว่า 120 คน เข้าร่วม กำหนดให้มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ ก่อสร้างอาคารหอสมุด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงสนามเด็กเล่น ทาสีรั้ว ป้าย ปรับปรุงทัศนียภาพพื้นที่ให้สวยงาม จัดกิจกรรมสันทนาการให้กับน้องๆนักเรียน และยังได้เรียนรู้วิถีชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมชนบท สร้างประสบการณ์ชีวิต ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้  สิ่งสำคัญที่สุดในการออกค่ายอาสาฯ นอกจากการทำประโยชน์ให้กับสังคมร่วมกัน ซึ่งถือเป็นแนวคิดสำคัญของคนค่าย ที่ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ ได้ปฏิบัติร่วมกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันแล้ว ค่ายอาสายังสร้างประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนให้กับทุกคนได้เป็นอย่างดี ทั้งการวางแผน การแก้ปัญหา การทำงานร่วมกัน ความรักความสามัคคี ตลอดจนประสบการณ์ดีๆในชีวิต ของชาวค่ายที่ แม้ช่วงระยะเวลาที่เราอยู่ร่วมกันในช่วงเวลาอันสั้นเพียง 10 วัน แต่ก็เป็นช่วงเวลาที่มีความหมายอันยาวนานของมิตรภาพ นายกฤตภพ  อนุพันธ์ ประธานชมรมฯ กล่าว

นศ.คณะวิทย์ฯ คว้ารางวัลจากการนำเสนอผลงาน ใน TNIAC 2017

June 13, 2017 C49CE3 0

  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย นายวชิรวิทย์ หมื่นเรือคำ  นางสาววิชญาพร สุดกระโทก และนางสาวสมิตา สุรโรจน์ประจักษ์ ที่มี ผศ.ดร.ธีระยุทธ ทองเครือ เป็นที่ปรึกษา  ได้ร่วมนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า  ในหัวข้อเรื่อง “ระบบแจ้งเตือนอุบัติเหตุอัตโนมัติโดยใช้เพอร์เซปตรอนหลายชั้น” (Automatic Accident Alert System using Multi-layer Perceptron) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4   The TNI Academic Conference 2017  ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560    ซึ่งผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล “Good Paper Award”   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา มา ณ โอกาสนี้

ความร่วมมือด้านดนตรีระหว่างประเทศไทยและนิวซีแลนด์

June 13, 2017 C49CE3 0

  ความร่วมมือด้านดนตรีระหว่างประเทศไทยและนิวซีแลนด์ ต้อนรับการมาเยือนของเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ นายณัฐพล ทรัพย์สินสุนทร ที่ปรึกษา และอาจารย์จากโรงเรียนดนตรีจากประเทศนิวซีแลน New Zealand School of Music (NZSM)                คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี พร้อมด้วยทีมผู้บริหารคณะฯและบุคคลากร ได้ให้การต้อนรับการมาเยือนของเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ นายณัฐพล ทรัพย์สินสุนทร ที่ปรึกษา และอาจารย์จากโรงเรียนดนตรีจากประเทศนิวซีแลน New Zealand School of Music (NZSM) ประกอบไปด้วย Associate Prof.Dr. Dugal McKinon  Acting Director of NZSM และ Prof.Donald Maurice Professor of Music ในเวลา 10.00 น. วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 260 ณ ห้องประชุม สิริคุณากร 2 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร                การเดินทางของเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตันพร้อมคณะในครั้งนี้เพื่อเป็นการหารือระหว่างเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตันและนายพงศกร อุปนิ อาจารย์พิเศษ สาขาดุริยางคศิลป์และคณาจารย์จากสายดริยางคศิลป์  มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับทางผู้บริหารของ New Zealand School of Music เพื่อปูทางไปสู่ความร่วมมือกันระหว่าง 2 สถาบันในด้านต่างๆทั้งด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์สายดนตรีและการมีส่วนร่วมการทำงานวิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับสถาบันทั้ง 2 อีกทั้งยังมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทย เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงประเทศไทยของชาวนิวซีแลนด์ รวมทั้งส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม สร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชนของไทยและนิวซีแลนด์อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายทางสถานบันการศึกษาของไทยและนิวซีแลนด์อีกด้วย เสร็จสิ้นจากการพูดคุย ทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้นำท่านเอกอัครราชทูตและคณะ ได้เดินทางเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยด้วยรถ Shuttle Bus ในช่วงบ่ายนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตันพร้อมคณะ  ได้เดินทางเพื่อเยี่ยมชมการเรียนการสอนของทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ ด้านการดนตรีและการแสดงวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านของไทย จากนักศึกษาคณะฯ และได้ปรึกษาหารือต่อจากเมื่อช่วงเช้า ทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้จัดการแสดงการลำกลอน โดย นางวันดี พลทองสถิต ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีพื้นบ้าน ให้ได้รับชม NZSM ถือเป็นโรงเรียนด้านการดนตรีที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของนิวซีแลนด์ โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง Victoria University of Wellington และ Massey University ปัจจุบัน NZSM เปิดสอนวิชาการดนตรีในสาขาต่างๆเช่น ดนตรีคลาสิก การประพันธ์ดนตรี อ่านต่อ